Lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

Plan wynikowy klasa 6 Plan wynikowy klasa 6

Jesteś tu: » JĘZYK POLSKI » Plan wynikowy klasa 6

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!”

Numer i temat lekcji

Środki dydaktyczne, dział programowy

Teksty i materiał ilustracyjny

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Standardy wymagań

Liczba godzin

1.

Wrześniowe spotkania

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia

s. 9

 

opowiadanie, opis miejsca, prezentacja

- opowiada o wakacyjnych przygodach

- wymienia cechy charakteru i zainteresowania kilku znanych mu osób

- kojarzy datę 1 września z rozpoczęciem II wojny światowej

- wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat wydarzeń września 1939 r.

- opowiada o wakacyjnych przygodach, barwnie i szczegółowo opisując miejsca, w których przebywał

- przyporządkowuje podane cechy i zainteresowania konkretnym osobom z klasy

- przedstawia w formie prezentacji informacje dotyczące wydarzeń września 1939 r.

1.1

3.1

3.2

4.1

1

2. i 3.

Jaką tajemnicę odkrył Adaś Cisowski?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia

s. 9–11

- Kornel Makuszyński, „Odkryta tajemnica”

opowiadanie, narrator, świat przedstawiony i jego elementy, bohater pierwszoplanowy

- głośno i wyraźnie czyta z podziałem na role fragment tekstu

- opowiada o wydarzeniach opisanych w przeczytanym tekście

- wymienia bohaterów pierwszoplanowych

- wyszukuje w utworze cytaty dotyczące postaci

- krótko charakteryzuje jednego z bohaterów pierwszoplanowych

- płynnie czyta z podziałem na role fragment tekstu, zwracając uwagę na wskazówki narratora i znaki interpunkcyjne

- omawia świat przedstawiony w tekście (czas i miejsce akcji, bohaterów, przebieg wydarzeń)

- wyczerpująco charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych, odnosząc się do odpowiednich cytatów z tekstu

- wypowiada się na temat postawy uczniów wobec nauczyciela historii

1.1

1.2

3.1

3.2

3.4

2

4. i 5.

Dzień dobry, panie profesorze...

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia

s. 14–15

- Zbigniew Herbert, „Pan od przyrody”

postać Zbigniewa Herberta, podmiot liryczny, przenośnia, opis postaci

- rozpoznaje podmiot liryczny w wierszu

- ogólnie określa wygląd bohatera utworu

- opowiada o wspomnieniach podmiotu lirycznego związanych z bohaterem wiersza

- wymienia na podstawie wiersza umiejętności

nabyte przez podmiot liryczny dzięki opisywanej postaci

- wyjaśnia sens wskazanych przenośni

- krótko omawia twórczość Zbigniewa Herberta

- płynnie czyta wiersz, oddając uczucia podmiotu lirycznego

- opisuje barwnie i szczegółowo wygląd bohatera wiersza, nawiązując do określeń zawartych w tekście

- przedstawia wyobrażenia podmiotu lirycznego dotyczące bohatera utworu

- wyszukuje w tekście cytaty określające osobę mówiącą w wierszu i jej stosunek do prezentowanej postaci

- wyjaśnia sens przenośni łobuzy od historii, łącząc ją z konkretnymi wydarzeniami historycznymi

1.1

1.2

2.1

2.3

3.1

3.2

2

6.

Intencja wypowiedzi

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Jak się porozumiewamy?

s. 4–9

 

Słownik frazeologiczny

 

intencja wypowiedzi (obietnica, żart, namowa, odmowa), komentarz oceniający, związek frazeologiczny

- dostrzega różne intencje wypowiedzi

- formułuje wypowiedzi zgodne z określonymi

intencjami

- wyjaśnia znaczenie podanych związków frazeologicznych, korzystając ze słownika

- odróżnia wypowiedź z komentarzem od wypowiedzi zawierającej wyłącznie informację

- wyjaśnia pojęcie: intencja wypowiedzi

- rozpoznaje i nazywa różne intencje wypowiedzi, ilustrując je własnymi przykładami

- odpowiada na pytania, stosując wskazane związki frazeologiczne

- redaguje oceniający komentarz do opisanego zdarzenia

- układa wypowiedź będącą grzeczną i stanowczą odmową

1.2

2.2

3.4

4.1

1

7.

Kulturalna dyskusja

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Jak się porozumiewamy?

s. 10–13

 

dyskusja, zasady kulturalnej dyskusji, argument, zasady pisowni tytułów

- wymienia zasady kulturalnej dyskusji

- przedstawia swoje opinie na określone tematy

- podaje argumenty wyrażające opinie odmienne od przedstawionych

- zapisuje poprawnie tytuły książek, przytaczając właściwą zasadę ortograficzną

- aktywnie uczestniczy w dyskusjach na różne tematy

- przestrzega zasad kulturalnej dyskusji

- określa temat dyskusji na podstawie przedstawionych argumentów

- formułuje argumenty według podanych wskazówek

1.1

3.2

3.3

3.4

1

8.

Przemawianie nie jest trudne

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Jak się porozumiewamy?

s. 14–16

 

przemówienie, plan przemówienia

- określa przyczynę wygłoszenia podanego

przemówienia

- redaguje teksty zwięzłych przemówień na podstawie zamieszczonych planów

- układa plan przemówienia na wskazany temat

według zamieszczonego wzoru

- wyjaśnia pojęcie: przemówienie

- określa okoliczności wygłoszenia podanego przemówienia, wskazując jego nadawcę i odbiorcę

- redaguje teksty przemówień, stosując odpowiednie zwroty i pamiętając o wszystkich niezbędnych informacjach

- wygłasza przemówienie dotyczące przedstawionej sytuacji, dbając o właściwą postawę, gestykulację i mimikę

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

1

9.

To jesień, to znowu jesień...

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia

s. 8

- Frank Godwin, fragment okładki amerykańskiego czasopisma

środki stylistyczne (epitet, porównanie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy), opis ilustracji

- tworzy proste środki stylistyczne (epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze), wykorzystując zamieszczoną ilustrację

- układa pytania do ilustracji

- opisuje ilustrację, trafnie dobierając określenia charakteryzujące jesień

- wyjaśnia pojęcia: epitet, porównanie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy

- buduje oryginalne epitety, porównania, przenośnie i wyrazy dźwiękonaśladowcze, inspirując się zamieszczoną ilustracją

- redaguje szczegółowe pytania do ilustracji

- wyczerpująco odpowiada na ułożone przez siebie pytania do ilustracji

- opisuje barwnie i szczegółowo ilustrację, wykorzystując poznane środki językowe

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

1

10.

Na jesienną

nutę

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia

s. 12

- Kazimierz Wierzyński, „Wyżęli pole”

-Jerzy Liebert, „Początek jesieni”

podmiot liryczny, środki stylistyczne (epitet, przenośnia, uosobienie), nastrój wiersza, opis ilustracji

- zaznacza w utworach wyrazy określające podmiot liryczny

- nazywa porę roku, o której jest mowa w obu

wierszach

- określa nastrój poszczególnych utworów

- wyjaśnia sens wskazanej przenośni słownie lub za pomocą ilustracji

- wypisuje z tekstu po jednym przykładzie epitetu i uosobienia

- wykonuje ilustrację do wybranego wiersza

- opisuje odczucia i wrażenia podmiotu lirycznego w poszczególnych wierszach

- porównuje tytuły utworów

- wyjaśnia funkcję środków stylistycznych zastosowanych w wierszach

- wypisuje z tekstów wyrazy podkreślające nastrój

- omawia swój pomysł na ilustrację do jednego z wierszy, wykorzystując zgromadzone słownictwo

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

11.

Stare tradycje pianistyczne ubrane w świeże, młode i świetliste szaty – Konkurs Chopinowski w mediach

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia

s. 13

 

Słownik wyrazów obcych

Media informują...:

- Jacek Marczyński, „Młode szaty muzyki”

artykuł prasowy, streszczenie, list, ogłoszenie

- streszcza przeczytany artykuł

- wskazuje różnice między Konkursem Chopinowskim a innymi konkursami muzycznymi

- odszukuje w słowniku wyrazów obcych wyjaśnienia podanych słów

- pisze do kolegi list opisujący konkurs muzyczny

- redaguje ogłoszenie informujące o zbliżającym się koncercie, zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wyjaśnia wskazane wyrazy na podstawie słownika

- układa zdania z podanymi wyrazami obcymi

- tłumaczy znaczenie wyrażenia: stare tradycje pianistyczne ubrane w świeże, młode i świetliste szaty

- redaguje list do kolegi, opisując swoje emocje podczas koncertu

- pisze ogłoszenie informujące o zbliżającym się konkursie muzycznym, dbając o właściwy układ graficzny i estetykę wykonania oraz dostosowując zapis do formy wypowiedzi

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

4.1

1

12.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Jak się porozumiewamy?

s. 17–21

 

intencja wypowiedzi (obietnica, żart, komentarz, namowa, odmowa), dyskusja, argument, zasady kulturalnej dyskusji, przemówienie

- wymienia zasady kulturalnej dyskusji

- wyjaśnia, w jaki sposób należy wygłaszać przemówienie

- wskazuje prawidłowe zakończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- rozpoznaje intencję wypowiedzi

- formułuje temat dyskusji na podstawie określonego argumentu

- podaje przykład argumentu, który można wykorzystać w dyskusji na wskazany temat

- pisze plan przemówienia

- wyjaśnia pojęcie: intencja wypowiedzi

- wyszukuje w tekście zasadę, którą należy się kierować w życiu

- formułuje wypowiedź będącą obietnicą

- ocenia życiową przydatność przeczytanego fragmentu

- podaje przykłady kilku argumentów, które można wykorzystać w dyskusji na wskazany temat

- pisze przemówienie, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

13.

Przeciwko wojnie i przemocy

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia

s. 16–18

- Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak, „Przemoc nie popłaca”

komiks, narrator, opowiadanie

- wymienia głównych bohaterów komiksu

- określa, na czym polegał problem przedstawiony w komiksie

- rozpoznaje cechy charakterystyczne komiksu

- tworzy samodzielnie komiks na podstawie wybranego fragmentu z podręcznika, wpisując w dymki słowa bohaterów i stosując wypowiedzi narratora

- opowiada o zdarzeniach opisanych w komiksie

- charakteryzuje bohaterów utworu

- wyjaśnia znaczenie haseł otrzymanych po rozwiązaniu rebusu

- wskazuje podobieństwa i różnice między komiksem a opowiadaniem

- wypowiada się na temat przyczyn wojen na świecie

- tłumaczy sens wypowiedzi będącej zakończeniem komiksu

- tworzy na podstawie fragmentu dowolnej książki interesujący, oryginalny i poprawnie skonstruowany komiks

1.1

1.2

2.1

2.5

3.2

4.1

1

14.

Co znaczy być szczęśliwym?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?

s. 19

- Tadeusz Śliwiak, fragmenty wiersza „Budowanie domu”

zwrotka, wers, rym

- układa z rozsypanki wyrazowej jedną zwrotkę wiersza, stosując się do wskazówek dotyczących liczby wersów i rymów w poszczególnych zwrotkach

- proponuje własny tytuł utworu

- głośno i wyraźnie odczytuje tekst

- układa z rozsypanki wyrazowej dwie zwrotki utworu

- uzasadnia swoją propozycję tytułu wiersza

- odszukuje w bibliotece lub w internecie utwór „Budowanie domu”

- porównuje ułożone z rozsypanki zwrotki z odszukanym tekstem

- odczytuje wiersz, dbając o głosową interpretację tekstu

1.1

1.2

4.1

1

15. i 16.

Co jest potrzebne do szczęścia?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?

s. 20–21

 

Słownik frazeologiczny

- Czesław Miłosz, „Dar”

podmiot liryczny, nastrój wiersza, wers, środki stylistyczne, język potoczny, związek frazeologiczny, opowiadanie

- opisuje dzień, który podmiot liryczny uważa za szczęśliwy

- wyjaśnia własnymi słowami jeden z podanych wersów

- określa, co jest potrzebne do szczęścia podmiotowi lirycznemu

- dostrzega różnice między językiem poezji a językiem potocznym

- nazywa wypisane z utworu środki stylistyczne

- uzupełnia zwroty i wyrażenia związane ze szczęściem, korzystając ze słownika frazeologicznego

- redaguje krótkie opowiadanie o swoim najszczęśliwszym dniu

- płynnie czyta wiersz, oddając uczucia podmiotu lirycznego

- określa nastrój wiersza

- wyjaśnia znaczenie podanych wersów wiersza

- wskazuje różnice między językiem poezji a językiem potocznym

- redaguje ciekawe opowiadanie o swoim najszczęśliwszym dniu z wykorzystaniem związków frazeologicznych i środków językowych, budując tekst poprawny kompozycyjnie, gramatycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

4.1

2

17.

Co już wiem o czasowniku?

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 22–29

 

czasownik (funkcja w zdaniu, odmiana, czasowniki dokonane i niedokonane, tryb), zasady akcentowania wyrazów

- wskazuje czasowniki w tekście

- określa formę podanych czasowników

- odmienia czasowniki w czasie teraźniejszym

- odróżnia czasowniki w formie osobowej od czasowników w formie nieosobowej

- wymienia czasowniki nazywające czynności przedstawione na fotografiach

- przekształca zdania zawierające czasowniki dokonane na zdania z czasownikami niedokonanymi

- poprawnie akcentuje wyrazy w języku polskim

- uzupełnia kartkę pocztową, wpisując brakujące czasowniki

- wyjaśnia znaczenie czasownika jako części mowy

- podaje funkcję czasownika w zdaniu

- określa aspekt wymienionych czasowników

- tworzy czasowniki we wskazanej formie

- omawia zasady akcentowania wyrazów w języku polskim

- zaznacza w wyrazach sylabę akcentowaną

2.3

2.5

1

18.

Nieosobowe formy czasownika

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 30–32

 

czasownik (forma nieosobowa, bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to)

- określa wykonawcę czynności w podanych wypowiedzeniach

- odróżnia nieosobowe i nieodmienne formy czasownika od czasowników osobowych

- przyporządkowuje osobowe formy czasowników bezokolicznikom, od których zostały one utworzone

- zamienia osobowe formy czasowników na formy zakończone na -no, -to

- uzupełnia list brakującymi bezokolicznikami

- wyjaśnia, czym są nieosobowe i nieodmienne formy czasownika

- uzupełnia związki frazeologiczne odpowiednimi bezokolicznikami

- omawia znaczenie uzupełnionych związków frazeologicznych

- układa zdania z nieosobowymi i nieodmiennymi formami podanego czasownika

2.3

2.5

1

19.

Co już wiem o zdaniu pojedynczym i równoważniku zdania?

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Budowa zdania

s. 4–8

 

Słownik frazeologiczny

 

wypowiedzenie, zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, podmiot, orzeczenie, równoważnik zdania, związek frazeologiczny, przysłowie, rodzaje zdań (zdanie oznajmujące, rozkazujące i pytające)

- rozwija podane zdania, dodając określenia podmiotu i orzeczenia

- sporządza listę czynności do wykonania, stosując zdania pojedyncze

- odróżnia zdania pojedyncze od równoważników zdań

- wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych i przysłów, korzystając ze słownika frazeologicznego

- rozpoznaje rodzaje zdań wśród wskazanych przykładów

- wyjaśnia pojęcia: zdanie pojedyncze rozwinięte, zdanie pojedyncze nierozwinięte, równoważnik zdania

- odróżnia zdania pojedyncze od zdań złożonych

- przekształca zdania pojedyncze na równoważniki zdań

- omawia różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami zdań: oznajmującymi, rozkazującymi i pytającymi

- przekształca zdania oznajmujące na rozkazujące

2.3

2.5

4.1

1

20.

Jak rozumiem puentę opowiadania Władysława Kopalińskiego „Talizman”?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?

s. 21–22

- Władysław Kopaliński, „Talizman”

zdanie, równoważnik zdania, ramowy plan wydarzeń, dialog, opowiadanie, puenta

- wyodrębnia najważniejsze wydarzenia opisane w tekście, zapisując je w formie zdań

- przekształca z pomocą nauczyciela zdania na równoważniki zdań

- zapisuje poprawnie dialog

- wskazuje puentę w opowiadaniu

- układa w formie równoważników zdań plan ramowy opowiadania

- zamienia równoważniki zdań na zdania

- wyjaśnia, co sprawiło, że bohaterowie opowiadania utracili pewność dotyczącą ich bezgranicznego szczęścia

- charakteryzuje źródło trosk par małżeńskich napotkanych przez bohaterów

- przekształca dialog w opowiadanie, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

- wyjaśnia puentę opowiadania, uzasadniając swoją odpowiedź

1.1

2.1

2.3

2.5

3.1

3.2

3.4

1

21.

Co jest potrzebne do szczęścia osobie mówiącej w wierszu „Na dom w Czarnolesie”?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?

s. 23

 

Słownik terminów literackich

- Jan Kochanowski, „Na dom w Czarnolesie”

postać Jana Kochanowskiego, adresat wiersza, podmiot liryczny, rym, rodzaje rymów

- rozpoznaje adresata wiersza, wskazując odpowiednie cytaty

- wymienia prośby podmiotu lirycznego

- wypisuje z wiersza rymy

- określa rodzaj rymów, korzystając ze słownika terminów literackich

- krótko omawia postać Jana Kochanowskiego

- wyjaśnia, co nie jest potrzebne do szczęścia osobie mówiącej w wierszu

- samodzielnie określa rodzaj wypisanych z wiersza rymów

- przytacza argumenty za lub przeciw dotyczące stwierdzenia: Pieniądze szczęścia nie dają

1.1

1.2

3.4

4.1

1

22.

Recepta na złość

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?

s. 24–27

 

Słownik wyrazów bliskoznacznych

- Erika Meyer-Glitza, „Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi”

akapit, bohater literacki, opis postaci, wyraz bliskoznaczny, list

- głośno i wyraźnie czyta tekst z podziałem na role

- podaje imiona bohaterów utworu

- wyszukuje w tekście fragmenty charakteryzujące bohaterki

- wymienia sposoby radzenia sobie z własną złością znalezione przez bohaterów tekstu

- proponuje własną nazwę zjawiska opisanego w tekście

- wyraża swoje zdanie na temat sposobów panowania nad agresją

- wypisuje ze słownika wyrazów bliskoznacznych synonimy podanego wyrazu

- pisze krótki list, w którym opisuje, jak radzi sobie ze swoją złością

- czyta tekst z podziałem na role, oddając cechy i uczucia postaci

- opisuje dziewczynki, wskazując ich podobieństwa i różnice

- charakteryzuje w kilku zdaniach Kan-No-Mushi

- korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych, przekształca zdania tak, aby uniknąć powtórzeń

- pisze list, w którym radzi, jak można zapanować nad swoją złością, zgodny z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wykonuje z papieru kolorowego motyla

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

4.1

1

23.

Co już wiem o rzeczowniku?

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 33–37

 

rzeczownik (rodzaj, odmiana, funkcja w zdaniu), podział rzeczowników ze względu na znaczenie (żywotne, nieżywotne, własne, pospolite, osobowe, nieosobowe), przyimek, wyrażenie przyimkowe, funkcja przyimka i wyrażenia przyimkowego w zdaniu

- wyjaśnia, co nazywa rzeczownik, w jakich rodzajach występuje i przez co się odmienia

- wymienia rzeczowniki nazywające przedmioty i zwierzęta ukazane na fotografiach

- określa liczbę i rodzaj podanych rzeczowników

- podaje przykłady przyimków oraz wyrażeń przyimkowych

- wpisuje w zdania brakujące przyimki

- odszukuje w tekście wyrażenia przyimkowe

- odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych, żywotne od nieżywotnych, osobowe od nieosobowych

- określa funkcję rzeczownika w zdaniu

- wyjaśnia rolę przyimka oraz wyrażenia przyimkowego w zdaniu

- odszukuje w tekście wszystkie wyrażenia przyimkowe

- omawia podział rzeczowników ze względu na znaczenie: własne i pospolite, żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe

- podaje przykłady rzeczowników własnych i pospolitych, żywotnych i nieżywotnych, osobowych i nieosobowych

2.3

2.5

1

24.

Wierzyć czy nie wierzyć w opowieści wikingów?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie

s. 28–29

 

Słownik wyrazów bliskoznacznych

- Dinah Starkey, „Wikingowie”

wyraz bliskoznaczny, wyraz pokrewny, mapa mentalna, saga, opis przedmiotu

- wyszukuje w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy wyrazu podróż

- tworzy wyrazy pokrewne do słowa podróż

- wymienia na podstawie tekstu zajęcia wikingów

- określa, czy zdania odnoszące się do tekstu są prawdziwe, czy fałszywe

- tworzy mapę skojarzeń związaną ze słowem podróż, korzystając z różnych słowników

- odszukuje w różnych źródłach ilustracje przedstawiające opisane w tekście okręty

- omawia na podstawie tekstu i ilustracji różnice między dawnymi okrętami

- wyjaśnia pojęcie: saga

- przedstawia zawarte w tekście informacje o wikingach

1.1

1.2

2.1

2.5

3.2

4.1

1

25.

Rzeczowniki o nietypowej odmianie

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 38–42

 

Słownik poprawnej polszczyzny

 

rzeczownik, odmiana rzeczowników występujących tylko w liczbie pojedynczej lub mnogiej, odmiana  rzeczowników zakończonych na -anin, odmiana rzeczowników oko, ucho w obu znaczeniach, związek frazeologiczny

- wypisuje z tekstu wszystkie rzeczowniki

- określa liczbę wypisanych rzeczowników

- odróżnia rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej oraz tylko w liczbie mnogiej od rzeczowników o typowej odmianie

- dopasowuje zdania z rzeczownikami oko i ucho w dwóch znaczeniach do odpowiednich ilustracji

- układa zdania z rzeczownikami oko i ucho w dowolnym przypadku liczby mnogiej, wykorzystując każde ze znaczeń obu wyrazów

- uzupełnia zdania z wyrazem pani, przy użyciu słownika poprawnej polszczyzny

- odmienia przez przypadki i liczby rzeczownik przyjaciel

- tworzy zdania z dowolną formą wyrazu przyjaciel

- podkreśla w zdaniach różne formy słowa Indianin

- wymienia przykłady rzeczowników odmieniających się tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej

- wyjaśnia znaczenie wskazanych związków frazeologicznych

- odmienia przez przypadki w liczbie mnogiej rzeczowniki oko i ucho w dwóch znaczeniach

- układa zdania z wyrazem pani w odpowiednim przypadku, sprawdzając poprawność zapisu w słowniku poprawnej polszczyzny

- określa przypadek i liczbę podanych rzeczowników o nietypowej odmianie

- odmienia przez przypadki i liczby rzeczowniki zakończone na -anin, wskazując różnice w formach dopełniacza i biernika

2.3

2.5

4.1

1

26.

Temat i końcówka rzeczownika

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 43–45

 

rzeczownik, odmiana rzeczownika, temat, końcówka, końcówka zerowa, temat oboczny, oboczność

- podkreśla na podstawie analizy różnych form wyrazu cząstkę, która się nie odmienia

- odmienia rzeczownik przez liczby i przypadki

- wskazuje rzeczowniki, w których podczas odmiany przez przypadki zachodzą oboczności

- wyjaśnia pojęcia: temat, końcówka, temat oboczny, oboczność

- oddziela w podanych rzeczownikach końcówkę od tematu lub zaznacza końcówkę zerową

- wyróżnia w odmianie rzeczownika temat oboczny i oboczności

2.3

2.5

1

27.

Dlaczego Galowie nie czuli strachu przed Normanami?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie

s. 30–32

- René Goscinny, Albert Uderzo, „Przybycie wikingów”

komiks, kolejność alfabetyczna, plan wydarzeń, film fabularny, film animowany

- wypisuje z komiksu imiona bohaterów

- porządkuje imiona postaci w kolejności alfabetycznej

- uzupełnia zdania zgodnie z treścią komiksu

- porównuje sposób przedstawienia bohaterów w komiksie, w filmie fabularnym i animowanym

- wyjaśnia znaczenie zwrotu być na bieżąco

- układa zdanie ze zwrotem być na bieżąco

- charakteryzuje bohaterów komiksu

- układa plan wydarzeń przedstawionych w utworze

- omawia różnice w zachowaniu bohaterów

- opisuje różnice w sposobie przedstawienia bohaterów w komiksie, filmie fabularnym i animowanym, odpowiednio uzasadniając wygłaszane opinie

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.4

1

28. i 29.

Jakich odkryć dokonali Marco Polo i Krzysztof Kolumb?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie

s. 32–34

 

Słownik wyrazów obcych

Czasopisma podróżnicze

- Dinah Starkey, „Wyprawy odkrywców”

zasady pisowni nazw własnych, nazw mieszkańców miast i przymiotników pochodzących od nazw państw, mapa

- wymienia na podstawie tekstu wielkich podróżników i ziemie, które odkryli

- wyjaśnia znaczenie wskazanego wyrazu, korzystając ze słownika wyrazów obcych

- odszukuje w tekście zdania, w których występują liczby

- zapisuje liczby słowami

- określa wiek na podstawie daty

- wypisuje z utworu nazwy własne, nazwy mieszkańców miast i przymiotniki pochodzące od nazw państw

- wyszukuje w czasopismach podróżniczych ciekawostki związane z wielkimi odkryciami geograficznymi

- charakteryzuje wielkich podróżników opisanych w tekście

- zaznacza na mapie trasę podróży Kolumba, korzystając z informacji zamieszczonych w utworze

- formułuje zasadę pisowni nazw własnych, nazw mieszkańców miast oraz przymiotników pochodzących od nazw państw

- wyjaśnia przyczynę powstania księgi „Opisanie świata” i jej rolę w życiu Kolumba

- redaguje krótki tekst o charakterze ciekawostki, wykorzystując fragment książki „Atlas odkryć”

- omawia skutki wielkich odkryć geograficznych, korzystając z różnych źródeł informacji

1.1

1.4

2.1

2.3

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

2

30. i 31.

Czy podróż pełna przygód może zmienić hobbita?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie

s. 35–38

- John Ronald Reuel Tolkien, „Czy hobbit wyruszy w podróż?”

postać Johna Ronalda Reuela Tolkiena, opis postaci, fantasy, narrator, intencja wypowiedzi

- wymienia utwory Johna Ronalda Reuela Tolkiena

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- wyjaśnia, kim były postacie występujące w opowiadaniu

- określa uczucia towarzyszące bohaterom w trakcie rozmowy, korzystając z podanego słownictwa

- podaje przykłady utworów literackich, filmów, gier komputerowych związanych z magią i fantastyką

- omawia rolę narratora w tekście literackim

- odszukuje fragmenty opowiadania, w których narrator zwraca się bezpośrednio do czytelnika

- określa, na czym może polegać przemiana bohatera w wyniku podróży pełnej niezwykłych przygód

- charakteryzuje twórczość Johna Ronalda Reuela Tolkiena

- układa pytania i odpowiedzi odnoszące się do tekstu

- opisuje barwnie i szczegółowo postać hobbita, wykorzystując wskazane określenia

- określa intencje towarzyszące wypowiedzi postaci

- podaje cechy utworu fantasy na podstawie zamieszczonego fragmentu

- uzasadnia swoją opinię dotyczącą możliwości przemiany bohatera w wyniku podróży pełnej niezwykłych przygód

- wyjaśnia sens podanego zdania

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.2

3.4

2

32. i 33.

Czy rzeczywiście Limeryk to wierszyk zwariowany, lecz zarazem całkowicie zdyscyplinowany?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie

s. 38–40

 

Mapa Polski

- Wisława Szymborska, „Limeryki”

- Andrzej Nowicki, „Limeryki”

postać Wisławy Szymborskiej, postać Henryka Sienkiewicza, limeryk, rym, wers, mapa

- określa tematykę przedstawionych limeryków

- wypisuje rymy z limeryków, oznaczając je literami alfabetu

- określa liczbę sylab w poszczególnych wersach limeryków

- wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat Łowicza

- wskazuje na mapie Polski Oblęgorek

- podaje tytuły kilku utworów Henryka Sienkiewicza

- recytuje z pamięci limeryk Wisławy Szymborskiej

- krótko omawia twórczość Wisławy Szymborskiej

- przedstawia okoliczności tworzenia limeryków na podstawie wypowiedzi poetki

- wyjaśnia pojęcie: limeryk

- wskazuje cechy limeryku w utworach Wisławy Szymborskiej i Andrzeja Nowickiego

- układa limeryk dotyczący wymyślonego mieszkańca swojej miejscowości

- recytuje z pamięci limeryk, dbając o poprawną artykulację i odpowiednią intonację

- tłumaczy znaczenie słów: Limeryk […] to wierszyk […] zwariowany, lecz zarazem całkowicie zdyscyplinowany

1.1

1.2

2.3

2.5

4.1

2

34.

Co już wiem o przymiotniku?

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 46–48

 

przymiotnik (odmiana, funkcja w zdaniu), wyraz przeciwstawny, wyraz bliskoznaczny

- wyjaśnia, co określa przymiotnik i przez co się odmienia

- wypisuje z tekstu wszystkie przymiotniki

- określa przypadek, liczbę i rodzaj przymiotników

- dopisuje do przymiotników wyrazy przeciwstawne

- odmienia przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje, korzystając z zamieszczonego wzoru

- układa zdania z przymiotnikiem występującym w podanych formach

- określa funkcję przymiotnika w zdaniu

- dopisuje do przymiotników wyrazy bliskoznaczne

2.3

2.5

1

35.

Stopniowanie przymiotników

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 49–52

 

przymiotnik, stopniowanie przymiotnika (proste, opisowe, nieregularne), stopień równy, wyższy i najwyższy

- wyjaśnia różnice występujące pomiędzy znaczeniami przymiotnika w różnych stopniach

- wymienia stopnie przymiotników

- podpisuje ilustracje odpowiednimi przymiotnikami w stopniu równym, wyższym i najwyższym

- tworzy stopień wyższy i najwyższy niektórych przymiotników stopniujących się w sposób prosty i opisowy

- omawia sposoby stopniowania przymiotników

- tworzy stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników

- wyróżnia przymiotniki niepodlegające stopniowaniu

- wyjaśnia cechy przymiotników niepodlegających stopniowaniu

2.3

2.5

5.1

1

36.

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Pisownia wyrazów z przeczeniem nie

s. 50–52

 

Zeszyt ucznia

R: Dodatkowe ćwiczenia ortograficzne

s. 107–109

- Jan Miodek, „Kłopoty z ortografią”

- Jan Miodek, „Nieładny – nie ładniejszy – nie najładniejszy

zasady pisowni przeczenia nie z różnymi częściami mowy (czasownikiem, rzeczownikiem, liczebnikiem oraz przymiotnikiem i przysłówkiem w stopniu równym, wyższym i najwyższym), przysłowie, opowiadanie, puenta

- układa hasło zachęcające do nauki ortografii

- tworzy rzeczowniki od wymienionych bezokoliczników

- zapisuje zdania z rzeczownikami, w których wystąpią one z przeczeniem nie

- poprawnie zapisuje przeczenie nie z czasownikami, przymiotnikami i rzeczownikami

- wypisuje z podanego utworu przysłowie lub powiedzenie

- uzupełnia zasady pisowni przeczenia nie z czasownikami, rzeczownikami, liczebnikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym, wyższym i najwyższym

- układa oryginalne, rymowane hasło zachęcające do nauki ortografii

- rozpoznaje rzeczowniki odczasownikowe

- formułuje zasadę pisowni rzeczowników odczasownikowych z przeczeniem nie

- redaguje opowiadanie, którego puentą jest wybrane przysłowie, wykorzystując jak najwięcej wyrazów z nie

- formułuje zasady pisowni przeczenia nie z czasownikami, rzeczownikami, liczebnikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym, wyższym i najwyższym

- uzasadnia swoją odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia trudności polskiej ortografii

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

37. i 38.

Jak potoczyły się dalsze losy przybysza z kosmosu?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne wyprawy

s. 41–43

 

Słownik języka polskiego

Encyklopedia

- William Kotzwinkle, „Istota pozaziemska na Ziemi”

opowiadanie, bohater literacki, opis postaci, prezentacja

- przyporządkowuje podane nazwy państw odpowiednim fotografiom

- wskazuje w tekście zdania opisujące wygląd bohatera opowiadania

- wymienia cechy charakterystyczne głównej postaci

- odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazu botanika

- wyjaśnia, czym zajmuje się botanik

- wypisuje z tekstu nazwy roślin

- korzystając z opisu zamieszczonego w tekście, rysuje ilustrację przedstawiającą statek kosmiczny i jego załogę

- dopisuje dalszy ciąg historii bohatera opowiadania

- redaguje barwny i szczegółowy opis bohatera opowiadania, korzystając z tekstu oraz fotografii, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

- wymienia przyczyny wydarzeń, o których jest mowa w tekście

- przyporządkowuje fotografiom odpowiednie nazwy roślin na podstawie informacji odszukanych w encyklopedii

- przygotowuje prezentację na temat UFO, korzystając z encyklopedii, książek popularnonaukowych, internetu, prasy

- dopisuje dalszy ciąg losów bohatera opowiadania, dbając o spójność tekstu oraz poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną

- czyta w całości zaproponowane lektury: „E.T.” Williama Kotzwinkle’a, „W 80 dni dookoła świata” Jules’a Verne’a

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

3.6

4.1

2

39.

Kim są postacie przedstawione na obrazach Eugène’a Delacroix i Michelle Barnes?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne wyprawy

s. 44

 

Encyklopedia

Dzieła sztuki pod lupą:

- Eugène Delacroix, „Podróżujący Arabowie”

- Michelle Barnes, „Wyruszając wiosną”

opis obrazu, barwy zimne i ciepłe, opis postaci, opowiadanie, narracja pierwszo- i trzecioosobowa, postać Eugène’a Delacroix

- opowiada o sytuacji przedstawionej na każdym z dzieł

- wskazuje barwy dominujące na obu obrazach

- opisuje wygląd namalowanych postaci

- podaje propozycję celu podróży ukazanych osób

- wymienia kilka określeń kojarzących się z każdym z obrazów

- opowiada historię wybranego bohatera, stosując narrację trzecioosobową

- wyszukuje w encyklopedii informacje na temat dat urodzin i śmierci Eugène’a Delacroix

- omawia rolę barw dominujących na poszczególnych obrazach, opisując wrażenia, jakie te barwy wywołują

- wyczerpująco charakteryzuje postacie występujące na obrazach, używając pojęć plastycznych i zwracając uwagę na wszystkie elementy wyglądu

- wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dziełami

- opowiada historię wybranego bohatera, stosując narrację pierwszoosobową

- wyszukuje w encyklopedii lub w innych źródłach wiedzy informacje na temat twórczości Eugène’a Delacroix

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

40.

Podróż dookoła świata? Dlaczego nie?

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne wyprawy

s. 45–47

- Jules Verne, „Dookoła świata”

streszczenie, powieść podróżnicza, adaptacja filmowa, chronologia, związek frazeologiczny, list, sprawozdanie

- pisze streszczenie opowiadania zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- układa kilka pytań do tekstu

- wskazuje w tekście tytuły brytyjskich pism

- łączy fragmenty zdań, tak aby powstały wypowiedzenia zgodne z treścią opowiadania

- wymienia cechy powieści podróżniczej

- podaje przykłady powieści podróżniczych, posługując się listą lektur i podręcznikiem

- redaguje list zgodny z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi, w którym opisuje treść poznanej powieści podróżniczej

- przedstawia sposób opisania bohatera przez cytowaną w tekście prasę

- układa zdania odnoszące się do tekstu w porządku chronologicznym

- wyjaśnia pojęcie: powieść podróżnicza

- wymienia przykłady znanych mu powieści podróżniczych oraz ich adaptacji filmowych

- omawia znaczenie związków frazeologicznych dotyczących podróżowania

- redaguje sprawozdanie z obejrzanego filmu o charakterze podróżniczo-przygodowym, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.1

4.1

1

41.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 53–57

 

czasownik, czasowniki dokonane i niedokonane, nieosobowe i nieodmienne formy czasownika, rzeczownik, podział rzeczowników ze względu na znaczenie, rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej, temat, końcówka, oboczność, temat oboczny, przymiotnik, stopniowanie przymiotnika, sposoby stopniowania, przymiotniki niepodlegające stopniowaniu

- wyjaśnia, przez co odmieniają się czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki

- odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych oraz nieosobowe i nieodmienne formy czasownika od pozostałych form

- rozróżnia stopnie przymiotnika

- wskazuje poprawne zakończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- wypisuje z tekstu bezokoliczniki i rzeczowniki

- odmienia przez przypadki i liczby podany rzeczownik

- tworzy od przymiotnika w stopniu równym stopień wyższy i najwyższy

- krótko opowiada ciąg dalszy historii przedstawionej w tekście

- omawia podział rzeczowników ze względu na znaczenie

- podaje przykłady rzeczowników występujących tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej

- wymienia sposoby stopniowania przymiotników

- wyjaśnia, jakie przymiotniki nie podlegają stopniowaniu

- tworzy od bezokoliczników określone formy czasowników

- dzieli wypisane z tekstu rzeczowniki na własne i pospolite, żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe

- wskazuje w tekście wyrażenia przyimkowe

- zaznacza tematy oboczne i oboczności w różnych formach danego rzeczownika

- wypisuje z tekstu przymiotniki w stopniu wyższym

- pisze dalszy ciąg wydarzeń przedstawionych w tekście, wykazując się pomysłowością i oryginalnością myślenia oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

2.1

2.3

2.5

1

42. i 43.

Zdobywam wiedzę o prasie

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne wyprawy

s. 48–49

 

Słownik języka polskiego

Gazety i czasopisma

- „Rady dla przyszłych dziennikarzy”

zasady pisowni tytułów gazet i czasopism, podział czasopism i gazet ze względu na częstotliwość ukazywania się oraz na treść i odbiorcę, artykuł prasowy, list

- wyjaśnia pojęcia: gazeta, czasopismo, dziennik, korzystając ze słownika języka polskiego

- poprawnie zapisuje tytuły znanych mu gazet i czasopism

- opisuje zawartość wybranego czasopisma

- wymienia elementy prawidłowo napisanego listu

- projektuje okładkę pisma dla nastolatków

- podaje przykłady tytułów gazet i czasopism

- odszukuje ukryte w tekście tytuły czasopism

- wyjaśnia zasady pisowni tytułów gazet i czasopism

- uzasadnia wybór swojego ulubionego czasopisma

- dzieli czasopisma i gazety ze względu na ich częstotliwość ukazywania się, odbiorcę oraz treść

- proponuje tytuł czasopisma dla nastolatków

- projektuje pismo dla nastolatków, podając tematykę artykułów, które się w nim ukażą

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

4.2

2

44.

Jestem dziennikarzem

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 74–76

R: Wzory i przykłady form wypowiedzi

s. 86

 

Gazety i czasopisma

 

notatka prasowa, sprawozdanie, relacja

- wyszukuje w tekście informacje charakterystyczne dla notatki prasowej

- wymienia pytania, na które należy odpowiedzieć, redagując notatkę prasową o danym wydarzeniu

- odszukuje w gazetach i czasopismach przykłady notatek prasowych

- opisuje zawartość kilku notatek prasowych na podstawie określonych tytułów

- redaguje notatkę prasową na wybrany temat zgodną z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wymienia cechy notatki prasowej

- redaguje notatki prasowe na podane tematy, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz dostosowując zapis do formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

4.1

4.2

1

45.

Wrześniowe i październikowe wędrówki po Europie

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Wrześniowe i październikowe wędrówki po Europie

s. 55

 

Encyklopedia

Przewodniki turystyczne

Mapa Europy

 

mapa, opis miejsca, prezentacja

- odszukuje na mapie miejsca ukazane na fotografiach

- opisuje wybraną fotografię

- opisuje wyczerpująco i szczegółowo wskazany zamek i jego otoczenie, stosując bogate słownictwo oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

- przygotowuje krótką prezentację dotyczącą jednego z miejsc ukazanych na fotografiach

- wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat sławnych osób związanych z miejscami przedstawionymi na fotografiach

1.1

1.4

2.1

2.3

2.5

4.1

1

46.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Czy już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 53–54, 56–57

 

Słownik ortograficzny

 

fantasy, powieść podróżnicza, zasady pisowni tytułów gazet i czasopism, list, związek frazeologiczny

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- podaje przykłady literatury fantasy

- rozpoznaje cechy powieści podróżniczej

- wymienia zasady pisowni tytułów gazet i czasopism

- pisze list na temat swojej dalekiej podróży, zgodny z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wymienia cechy utworu fantasy oraz powieści podróżniczej

- uzasadnia swoją odpowiedź dotyczącą przynależności podanych książek do literatury fantasy

- stosuje reguły pisowni tytułów gazet i czasopism

- podaje przykłady wielowyrazowych tytułów gazet i czasopism

- wyjaśnia znaczenie określonych związków frazeologicznych dotyczących podróżowania

- pisze list z dalekiej podróży, wykorzystując poznane związki frazeologiczne, dbając o spójność tekstu, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz dostosowując zapis do formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

1

47.

Co już wiem o przysłówku?

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 58–61

 

przysłówek (funkcja w zdaniu, rodzaje), przysłówki niepochodzące od przymiotników

- wyjaśnia, co określa przysłówek i na jakie pytania odpowiada

- uzupełnia zdania brakującymi przysłówkami

- dzieli przysłówki na określające czas, sposób i miejsce

- odróżnia przysłówki od innych części mowy

- wskazuje część mowy, od której pochodzi większość przysłówków

- zapisuje przymiotniki, od których pochodzą podane przysłówki

- wyjaśnia, jaką funkcję pełni w zdaniu przysłówek

- uzupełnia związki frazeologiczne odpowiednimi przysłówkami

- rozróżnia przysłówki pochodzące i niepochodzące od przymiotników

2.3

2.5

1

48.

Stopniowanie przysłówków

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 62–64

 

przysłówek, stopniowanie przysłówka (proste, opisowe, nieregularne), stopień równy, wyższy i najwyższy

- uzupełnia zdania przysłówkami w odpowiednim stopniu

- rozróżnia przysłówki stopniowane w sposób prosty, opisowy i nieregularny

- tworzy formy stopnia wyższego i najwyższego przysłówków

- wymienia sposoby stopniowania przysłówków, podając własne przykłady

- układa zdania z formami stopnia wyższego i najwyższego wskazanego przysłówka

2.3

2.5

1

49.

Pisownia nie z przymiotnikami i przysłówkami

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 65–67

 

przysłówek, przymiotnik, przysłówki niepochodzące od przymiotników, stopniowanie przysłówka i przymiotnika, zasady pisowni nie z przymiotnikiem i przysłówkiem, wyrazy przeciwstawne

- poprawnie zapisuje przeczenie nie z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym

- rozpoznaje stopień wskazanych przysłówków i przymiotników

- tworzy stopień wyższy i najwyższy od podanych przysłówków i przymiotników

- układa zdania z przymiotnikami i przysłówkami w różnych stopniach z przeczeniem nie

- formułuje zasadę pisowni przeczenia nie z przymiotnikami i przysłówkami

- stosuje zasady pisowni przeczenia nie z przymiotnikami i przysłówkami

- wymienia przykłady przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym

- dopisuje do przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym wyrazy przeciwstawne

- układa tekst dyktanda z zastosowaniem pisowni przeczenia nie z przymiotnikami i przysłówkami

2.1

2.3

2.5

1

50.

Sytuacje, gdy jest naprawdę ciężko na sercu

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie zima

s. 59–61

 

Słownik wyrazów bliskoznacznych

Słownik frazeologiczny

- Wisława Szymborska, „Kot w pustym mieszkaniu”

przysłowie, podmiot liryczny, przenośnia, wymowa wiersza, związek frazeologiczny, zasady pisowni wyrazów z rz i ż

- uzupełnia przysłowia wyrazami w odpowiedniej formie

- opowiada treść wiersza

- rozpoznaje podmiot liryczny, wskazując odpowiednie fragmenty tekstu

- określa uczucia towarzyszące podmiotowi lirycznemu, korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych

- wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych, korzystając ze słownika

- wypisuje z tekstu wyrazy z rz i ż, przyporządkowując je odpowiednim zasadom pisowni

- przedstawia swoje zdanie na temat opinii poetki dotyczącej porównania uczuć ludzi i zwierząt

- wyjaśnia sens podanych przysłów związanych z jesienią i zimą

- płynnie czyta wiersz, właściwą intonacją oddając uczucia podmiotu lirycznego

- opowiada o uczuciach wywołanych lekturą wiersza

- omawia wpływ formy czasowników zastosowanej w ostatnich zwrotkach wiersza na wymowę utworu

- wskazuje związki frazeologiczne, które najtrafniej określają uczucia podmiotu lirycznego

- wyjaśnia zasady pisowni wyrazów z rz i ż, proponując własne przykłady wyrazów ilustrujących

poszczególne reguły ortograficzne

- uzasadnia swoją odpowiedź na pytanie: Czy kot może być metaforą osoby, która utraciła kogoś bliskiego?

1.1

1.2

2.1

3.4

4.1

1

51.

I siecze deszcz, i świszcze wiatr...

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie zima

s. 62–63

 

Albumy malarstwa polskiego XIX w.

- Adam Asnyk, „Ulewa”

postać Adama Asnyka, wyraz dźwiękonaśladowczy, nastrój wiersza, opis obrazu

- odszukuje w albumach malarstwa obrazy przedstawiające krajobrazy górskie

- wymienia utwory Adama Asnyka

- wyszukuje w tekście wyrazy dźwiękonaśladowcze

- czyta wiersz głośno i wyraźnie

- określa temat utworu

- wypisuje w kolejności alfabetycznej nazwy różnych rodzajów opadów atmosferycznych

- określa nastrój wybranych obrazów przedstawiających góry

- wyszukuje wiersze różnych poetów opisujące górskie pejzaże

- charakteryzuje twórczość Adama Asnyka

- określa funkcję wyrazów dźwiękonaśladowczych w wierszu

- wskazuje wyrazy i wyrażenia, które sprawiają, że nastrój utworu jest pełen smutku i grozy

- opisuje swój pomysł obrazu będącego ilustracją do tekstu, zwracając uwagę na technikę malarską, kolorystykę, pierwszy plan i tło

1.1

1.2

2.1

4.1

5.1

1

52.

Trzeba pamiętać o tych, którzy odeszli

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie zima

s. 67

 

Encyklopedia

Media informują...:

- Jerzy Piątek, „Znane cmentarze”

artykuł prasowy i jego elementy (tytuł, śródtytuł, lead, dział), opis miejsca

- streszcza przeczytany artykuł

- wypisuje z artykułu miasta, w których znajdują się opisane cmentarze

- wymienia znanych Polaków, których nazwiska pojawiły się w tekście

- opisuje ogólnie wygląd cmentarza w dniu Wszystkich Świętych

- wyszukuje informacje o zasługach Polaków wymienionych w artykule

- wyjaśnia znaczenie słowa nekropolia

- układa zdanie z wyrazem nekropolia

- redaguje szczegółowy i wyczerpujący opis cmentarza w dniu Wszystkich Świętych, dbając o spójność tekstu oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

4.1

1

53.

Teraz wszystko całkiem inaczej...

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie zima

s. 68

 

Słownik frazeologiczny

- Jan Twardowski, „Mamusia”

Pismo Święte, podmiot liryczny, związek frazeologiczny, wyraz pokrewny

- wskazuje zdarzenia opisane w Piśmie Świętym, do których nawiązuje wiersz

- wyjaśnia znaczenie zwrotu załamać ręce, korzystając ze słownika frazeologicznego

- wypisuje ze słownika związki frazeologiczne z przymiotnikiem święty lub jego wyrazami pokrewnymi

- tłumaczy znaczenie związków frazeologicznych

- płynnie czyta wiersz, właściwą intonacją oddając uczucia podmiotu lirycznego

- porównuje zdarzenia opisane w Piśmie Świętym ze zdarzeniami opisanymi w utworze

- wykorzystując wiadomości z podręcznika, omawia dary przyniesione przez Mędrców

- wyjaśnia funkcje myślnika w wierszu

1.1

1.2

2.1

4.1

1

54.

Co już wiem o liczebniku?

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 68–72

 

liczebnik, związek liczebnika z rzeczownikiem, funkcja liczebnika w zdaniu, rodzaje liczebników (porządkowe, ułamkowe, zbiorowe i nieokreślone)

- wyjaśnia, co określa liczebnik i na jakie pytania odpowiada

- zapisuje na podstawie ilustracji kilka związków rzeczownika z liczebnikiem

- przyporządkowuje różne rodzaje liczebników odpowiednim fotografiom

- wypisuje z tekstu liczebniki

- rozpoznaje poszczególne rodzaje liczebników

- dopisuje do rzeczowników odpowiednie liczebniki

- określa, jaką funkcję w zdaniu pełni liczebnik

- wskazuje w zdaniach związki liczebnika z rzeczownikiem

- wymienia rodzaje liczebników, podając odpowiednie przykłady

- określa, przez co odmieniają się poszczególne rodzaje liczebników

- odmienia przez przypadki związek rzeczownika z liczebnikiem

- uzupełnia tekst odpowiednimi formami liczebników

2.3

2.5

5.1

1

55.

Liczebniki wielowyrazowe

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 73–75

 

liczebniki wielowyrazowe (złożone), pisownia nie z liczebnikiem i innymi częściami mowy

- czyta poprawnie liczebniki zapisane cyframi

- przepisuje tekst, zastępując liczby słowami

- uzupełnia wyrażenia wielowyrazowymi liczebnikami porządkowymi

- stosuje zasady pisowni nie z liczebnikami i innymi częściami mowy

- wyjaśnia, czym są liczebniki wielowyrazowe

- odmienia liczebniki wielowyrazowe

- formułuje zasadę pisowni nie z liczebnikami

- układa tekst dyktanda dotyczący pisowni przeczenia nie z liczebnikami

2.3

2.5

1

56. i 57.

Czego nie może zabraknąć podczas Świąt Bożego Narodzenia?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie zima

s. 63–66

- Charles Dickens, „Duch Bożego Narodzenia”

zwyczaje i tradycje wigilijne, opis postaci

- określa cechy charakteru głównego bohatera opowiadania

- opisuje wygląd wskazanej postaci, korzystając z tekstu i ilustracji

- wyszukuje w tekście informacje niezbędne do rozwiązania krzyżówki

- opowiada o życiu rodziny przedstawionej w tekście

- omawia polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- opisuje barwnie i szczegółowo wygląd wskazanej postaci, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

- wymienia elementy, których nie może zabraknąć podczas świąt

- uzasadnia wybór najważniejszych elementów świąt

- przygotowuje ozdobną kartkę z oryginalnie zapisanym wigilijnym menu

- porównuje zestawy wigilijnych potraw charakterystyczne dla Polski i Anglii

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

3.4

2

58.

Świąteczne zwyczaje

w moim domu

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie zima

s. 69–70

- „Tradycje wigilijne”

zwyczaje i tradycje wigilijne

- wymienia tradycje wigilijne opisane w artykule, wskazując te, które są wyrazem miłości i życzliwości wobec innych

- podaje nazwy potraw wigilijnych przygotowywanych w swoim domu

- wypisuje z tekstu wskazane informacje

- porównuje tradycje wigilijne opisane w artykule ze znanymi mu zwyczajami świątecznymi

- zapisuje w formie tabeli nazwy regionalnych potraw wymienionych w tekście

- rozwija myśl zawartą w ostatnim zdaniu artykułu

- wyraża swoją opinię na temat przeczytanego tekstu

- przygotowuje krótkie wystąpienie dotyczące zwyczajów wigilijnych w wybranym miejscu, wykorzystując różne źródła informacji

1.1

2.1

3.4

4.1

1

59.

Co to jest zaimek?

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 76–78

 

zaimek, rodzaje zaimków (przysłowne, rzeczowne, przymiotne i liczebne), związek frazeologiczny

- uzupełnia zdania podanymi zaimkami

- odróżnia zaimki od innych części mowy

- zastępuje w zdaniach rzeczowniki zaimkami

- układa po jednym zdaniu z każdym ze wskazanych zaimków

- omawia funkcję zaimka w zdaniu

- wymienia rodzaje zaimków, podając odpowiednie przykłady

- wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych

- rozpoznaje poszczególne rodzaje zaimków

2.3

2.5

1

60.

Użycie dłuższych i krótszych form zaimków

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 82–84

 

zaimek, odmiana zaimka, dłuższe i krótsze formy zaimków

- rozróżnia dłuższe i krótsze formy zaimków w zdaniach

- uzupełnia zdania odpowiednimi formami zaimków

- układa powiedzenie z rozsypanki wyrazowej

- tworzy zdania z dłuższą i krótszą formą danego zaimka w dopełniaczu

- wyjaśnia sposób zastosowania dłuższych i krótszych form zaimków w wypowiedzeniach

- poprawia zdania, zapisując odpowiednie formy zaimków

- określa przypadek zaimka

2.3

2.5

1

61.

Odmiana zaimków

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 79–81

 

zaimek, odmiana zaimka, rodzaje zaimków

- rozpoznaje poszczególne rodzaje zaimków

- wypisuje z tekstu zaimki

- wyjaśnia, przez co odmieniają się poszczególne rodzaje zaimków

- określa przypadek zaimka

- odmienia podane zaimki

2.3

2.5

1

62.

Jakie trudności z wystawieniem sztuki mieli bohaterowie dramatu Williama Szekspira?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Kurtyna w górę

s. 71–74

 

Encyklopedia

Słownik języka polskiego

Słownik frazeologiczny

- William Szekspir, „Próba”

- Tadeusz Makowski, „Teatr dziecięcy”

postać Williama Szekspira, słownictwo związane z teatrem (teatr, dramat, prolog, akt i scena, garderoba, kurtyna, kulisy, sufler), humor, związek frazeologiczny

- wyjaśnia pojęcia: dramat, prolog, akt, scena, garderoba, kurtyna, kulisy i sufler, korzystając ze słownika lub encyklopedii

- dostrzega w obrazie Tadeusza Makowskiego elementy kojarzące się z teatrem

- odczytuje tekst z podziałem na role

- wskazuje w tekście wypowiedzi bohaterów zawierające fragmenty humorystyczne

- krótko omawia twórczość Williama Szekspira

- odczytuje tekst z podziałem na role, z poprawną artykulacją i odpowiednią intonacją

- wskazuje części tekstu ułatwiające wystawienie dramatu na scenie

- opowiada o trudnościach bohaterów dramatu

- wyjaśnia, kim była wskazana postać, korzystając z internetu lub encyklopedii

- odszukuje w tekście związki frazeologiczne, którymi można zastąpić wyróżnione fragmenty zdań

1.1

1.2

2.1

4.1

1

63.

Magia teatru

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Kurtyna w górę

s. 75

 

Słownik frazeologiczny

- Joanna Kulmowa, „Po co jest teatr”

teatr, scenografia, związek frazeologiczny, opowiadanie

- wyjaśnia znaczenie wyrazu scenografia

- wymienia elementy scenografii opisane w wierszu

- tłumaczy znaczenie określonych związków frazeologicznych, korzystając ze słownika

- układa zdania z podanymi związkami frazeologicznymi

- przedstawia cel chodzenia do teatru

- omawia zastosowanie poszczególnych elementów scenografii wymienionych w utworze

- układa krótkie opowiadanie na dowolny temat z użyciem związków frazeologicznych, dbając o spójność i poprawność tekstu

- wyjaśnia sens słów teatr to magia, odwołując się do treści wiersza oraz własnych doświadczeń

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

4.1

1

64.

Jak należy zachowywać się w teatrze?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Kurtyna w górę

s. 76–77

- Grzegorz Kasdepke, „Teatr”

teatr, zasady zachowania obowiązujące w teatrze, komizm, savoir-vivre

- określa temat przeczytanego fragmentu

- formułuje na podstawie tekstu zasady poprawnego zachowania się w teatrze

- wymienia nazwy kilku polskich teatrów, korzystając z różnych źródeł

- wyjaśnia pojęcie: savoir-vivre

- opisuje emocje odczuwane przez jedną z postaci, wskazując odpowiednie cytaty

- wyjaśnia pojęcie: komizm, popierając swoją wypowiedź właściwym fragmentem tekstu

- tłumaczy sens wyrażenia teatralny szept

- wymienia tytuły sztuk z aktualnego repertuaru kilku polskich teatrów, korzystając z internetu

- uzasadnia swoją wypowiedź dotyczącą spóźniania się do teatru

1.1

1.2

2.1

3.4

4.1

1

65.

Czy rzeczywiście dorośli w ogóle nie wiedzą, co jest śmieszne?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Kurtyna w górę

s. 77–79

- Lucyna Legut, „Oskalpowana siostra Balladyny”

teatr, narrator, wypowiedź subiektywna i obiektywna, język potoczny

- wymienia bohaterów dramatu Juliusza Słowackiego

- wyróżnia w tekście fragmenty określające narratora opowiadania

- krótko opisuje narratora

- wyjaśnia przyczynę ukarania bohaterów

- wypisuje z tekstu wyrazy lub wyrażenia pochodzące z języka potocznego

- wymienia aktorów – bohaterów opowiadania

- ocenia czyny Balladyny, wykorzystując opinie narratora

- wyjaśnia powód zachwytu bohaterów sztuką

- tłumaczy, kim była wskazana postać

- odróżnia wypowiedź subiektywną od obiektywnej,  uzasadniając swoją odpowiedź

- omawia cel zastosowania w tekście wyrazów z języka potocznego

- przedstawia swoją opinię dotyczącą wypowiedzi narratora: Dorośli chyba w ogóle nie wiedzą, co jest śmieszne

1.1

1.2

2.1

3.2

3.4

1

66. i 67.

Charakterystyka postaci

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 70–73

R: Wzory i przykłady form wypowiedzi

s. 85

 

Wybrane lektury szkolne dla klasy VI

 

charakterystyka postaci, charakterystyka bezpośrednia i pośrednia, charakterystyka porównawcza, autocharakterystyka

- opisuje koleżankę lub kolegę z ławki

- wymienia elementy charakterystyki postaci

- wskazuje w wybranej lekturze fragmenty będące charakterystyką postaci

- charakteryzuje swojego ulubionego bohatera filmowego, korzystając z podanych wskazówek

- uzupełnia charakterystykę bohatera literackiego, wpisując określenia w odpowiedniej formie

- wypisuje cechy swoje i swojego przyjaciela, umieszczając je w odpowiednich rubrykach tabeli

- omawia funkcje charakterystyki bezpośredniej i charakterystyki pośredniej

- redaguje barwną i szczegółową charakterystykę swojego ulubionego bohatera filmowego, zgodną z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wyjaśnia pojęcia: charakterystyka porównawcza, autocharakterystyka

- redaguje charakterystykę porównawczą wybranej pary bohaterów literackich, stosując bogate słownictwo oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

2

68. i 69.

Dlaczego Kirkor nie potrafił wybrać?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Kurtyna w górę

s. 80–84

- Juliusz Słowacki, „Trudny wybór”

- „Rady dla piszących charakterystykę”

dramat, didaskalia, charakterystyka postaci, streszczenie, inscenizacja

- opowiada o wydarzeniach przedstawionych we fragmencie dramatu

- krótko prezentuje bohaterów dramatu

- wskazuje w tekście didaskalia

- wyjaśnia, jakich informacji dostarczają didaskalia

- korzystając z podanych wskazówek, pisze charakterystykę wybranej postaci, zgodną z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- bierze udział w przygotowaniu inscenizacji fragmentu dramatu

- redaguje streszczenie fragmentu dramatu

- opisuje bohaterów, uwzględniając ich wygląd i sposób odnoszenia się do innych osób

- określa rolę wskazanej postaci w opisywanych wydarzeniach

- wyjaśnia pojęcie: didaskalia

- redaguje barwną i szczegółową charakterystykę wybranej postaci, stosując bogate słownictwo oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

- przygotowuje inscenizację fragmentu dramatu, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

2

70.

W świecie wyobraźni

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Kurtyna w górę

s. 85–86

- Zbigniew Herbert, „Pudełko zwane wyobraźnią”

- Marc Chagall, „Zegar”

nastrój wiersza, obraz poetycki, środki stylistyczne (epitet, porównanie, przenośnia, ożywienie), funkcje środków stylistycznych, opis obrazu, scenografia

- wypisuje z tekstu po jednym przykładzie epitetu, porównania, przenośni i ożywienia

- opisuje obraz

- tworzy ilustrację do wiersza

- płynnie czyta wiersz, właściwą intonacją oddając jego nastrój

- określa nastrój wiersza

- wyodrębnia w wierszu obrazy, wpisując je do odpowiednich rubryk tabeli

- określa funkcję środków stylistycznych występujących w wierszu

- wymienia elementy łączące obraz z wierszem

- wyjaśnia tytuł utworu

- przedstawia swoją opinię na temat roli wyobraźni w teatrze

- tłumaczy sens zdania: Scenografia teatralna jest podkładem dla wyobraźni widza

- układa dodatkową strofę wiersza

- przygotowuje tomik poezji, zawierający utwór „Pudełko zwane wyobraźnią”, inny wiersz dowolnego autora oraz wykonane do nich własne ilustracje w dowolnej technice plastycznej

1.1

1.2

2.1

2.5

3.4

1

71.

Co już wiem o przyimku i spójniku?

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 85–87

 

przyimek, spójnik, funkcja spójnika w zdaniu, wyrażenie przyimkowe, związek frazeologiczny

- odróżnia przyimek i spójnik od innych części mowy

- wymienia przykłady przyimków i spójników

- opisuje ilustrację, wykorzystując podane przyimki

- wypisuje z tekstu spójniki i przyimki

- dopisuje przyimki do określonych rzeczowników i zaimków, tworząc wyrażenia przyimkowe

- układa zdania z wymienionymi spójnikami i przyimkami

- wyjaśnia, co określa przyimek

- omawia funkcję spójnika w zdaniu

- uzupełnia związki frazeologiczne odpowiednimi przyimkami lub spójnikami

2.3

2.5

4.1

1

72.

Przyimki złożone

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 88–90

 

przyimki proste, przyimki złożone

- uzupełnia zdania wskazanymi przyimkami

- odróżnia przyimki proste od przyimków złożonych

- podaje przykłady przyimków złożonych

- rozpoznaje w tekście przyimki złożone

- układa zdania z przyimkami złożonymi

- wyjaśnia podział przyimków na proste i złożone

- omawia zasadę pisowni przyimków złożonych z przyimka prostego z

- tworzy przyimki złożone od podanych przyimków prostych

2.3

2.5

1

73.

Próbny sprawdzian po klasie szóstej: „Na królewskim dworze”

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Test – czytanie ze zrozumieniem

s. 93–98

 

wyraz bliskoznaczny, związek frazeologiczny, środki stylistyczne (uosobienie, ożywienie, epitet), zasady pisowni wyrazów z rz, rodzaje wypowiedzeń, rzeczownik, ogłoszenie, diagram, zaproszenie, sprawozdanie

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- określa formę danego rzeczownika

- wyjaśnia zasadę pisowni rz we wskazanym wyrazie

- pisze ogłoszenie na zadany temat, dostosowując zapis do formy wypowiedzi

- odczytuje informacje z diagramu

- redaguje zaproszenie na przedstawienie teatralne, zgodnie z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- podaje informacje dotyczące wymyślonego przedstawienia teatralnego

- dobiera synonim do określonego wyrazu

- odróżnia związek frazeologiczny od środka stylistycznego

- rozróżnia rodzaje wypowiedzeń

- pisze ogłoszenie na zadany temat, zgodnie z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wykonuje działania matematyczne

- redaguje zaproszenie na przedstawienie teatralne, dbając o estetykę zapisu i właściwy układ graficzny

- sporządza sprawozdanie z przedstawienia teatralnego, wyrażając rzeczową opinię o spektaklu, dbając o spójność tekstu, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

1.4

2.1

2.2

2.3

2.5

5.3

1

74.

Jak można służyć ojczyźnie?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Polska – moja Ojczyzna

s. 87–90

- Cezary Leżeński, „Chcemy do wojska”

kolejność alfabetyczna, zasady pisowni wyrazów wielką literą, świat przedstawiony, narrator, związek frazeologiczny

- wypisuje w kolejności alfabetycznej nazwy polskich województw

- wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.

- czyta tekst z podziałem na role

- opowiada o świecie przedstawionym w tekście

- łączy związki frazeologiczne występujące w utworze z odpowiednimi objaśnieniami

- układa zdania z podanymi związkami frazeologicznymi

- redaguje polecenia do tekstu

- zapisuje nazwy stolic polskich województw i ich mieszkańców

- proponuje dokończenia zdań dotyczących bycia Polakiem

- wypowiada się na temat obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.

- czyta tekst z podziałem na role, uwzględniając wskazówki narratora

- wyczerpująco i szczegółowo opowiada o świecie przedstawionym w tekście, wykorzystując podane związki frazeologiczne

- przedstawia jednego z bohaterów opowiadania

- wyjaśnia różne sposoby rozumienia miłości do ojczyzny, o których jest mowa w tekście

- poprawnie wykonuje polecenia do tekstu napisane przez innych uczniów

1.1

1.2

2.3

2.5

3.1

3.2

4.1

1

75.

W dworku patriotów

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Polska – moja Ojczyzna

s. 91–92

 

Encyklopedia

- Adam Mickiewicz, „Powrót do domu”

- Włodzimierz Tetmajer, „Dworek w Bronowicach”

patriotyzm, nostalgia, notatka, opis obrazu

- wymienia elementy wystroju wnętrza opisanego w tekście

- wyjaśnia pojęcie: patriotyzm

- wypisuje z tekstu nazwiska postaci historycznych

- sporządza na podstawie encyklopedii krótkie notatki na temat wymienionych postaci historycznych

- wykonuje ilustrację przedstawiającą polski dworek szlachecki

- opowiada o sytuacji opisanej w utworze

- charakteryzuje mieszkańców dworku na podstawie wystroju wnętrza

- określa uczucia bohatera po powrocie do domu, odwołując się do odpowiednich cytatów

- przywołuje wydarzenia historyczne, o których wspomina autor tekstu

- barwnie i szczegółowo opisuje wygląd zewnętrzny polskiego dworku szlacheckiego, stosując bogate słownictwo

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

4.1

1

76.

A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety...

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Polska – moja Ojczyzna

s. 92–93

- Konstanty Ildefons Gałczyński, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”

obraz poetycki, powtórzenie, kontrast, funkcja powtórzenia i kontrastu

- opowiada o wydarzeniach związanych z Westerplatte

- wyszukuje w tekście powtórzenia

- wyjaśnia, co to jest kontrast

- przekształca podane rzeczowniki na czasowniki w bezokoliczniku

- tworzy związki wyrazowe ze słowem ojczyzna

- układa z utworzonymi związkami wyrazowymi zdania na temat bohaterów wiersza

- wyróżnia w tekście obrazy poetyckie

- omawia funkcję występujących w utworze zdań w nawiasach

- wskazuje w wierszu przykłady kontrastowych zestawień

- wyjaśnia rolę powtórzeń i kontrastowych zestawień występujących w wierszu

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

5.1

1

77.

Czym jest dla mnie patriotyzm?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Polska – moja Ojczyzna

s. 94

 

Słownik języka polskiego

- Czesław Miłosz, „W mojej ojczyźnie”

patriotyzm, nastrój wiersza, podmiot liryczny, epitet, funkcja epitetu

- określa tematykę utworu

- odszukuje w wierszu cytaty mówiące o wspomnieniach podmiotu litycznego

- wypisuje z tekstu epitety

- określa na podstawie słownika znaczenie słowa cierń

- wyjaśnia pojęcie: patriotyzm

- opowiada o zachowaniach obserwowanych we współczesnym świecie świadczących o patriotyzmie

- określa nastrój utworu

- opisuje wspomnienia podmiotu lirycznego

- wyjaśnia funkcję epitetów w wierszu

- podaje powód nazwania przez podmiot liryczny leśnego jeziora jeziorem cierni, odwołując się do przenośnego znaczenia wyrazu cierń

- przedstawia swoją opinię na temat patriotyzmu w codziennym życiu

1.1

1.2

2.1

3.4

4.1

1

78.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 91–96

 

przysłówek, stopniowanie przysłówka, zasady pisowni przysłówków i przymiotników w różnych stopniach z przeczeniem nie, liczebnik, rodzaje liczebników, zaimek, rodzaje zaimków, przyimek, przyimki proste i złożone, wyrażenie przyimkowe, spójnik

- wymienia pytania, na które odpowiada przysłówek, oraz sposoby stopniowania przysłówków

- podaje rodzaje liczebników, zaimków i przyimków

- określa funkcję spójnika w zdaniu

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- tworzy stopień wyższy i najwyższy przysłówków stopniujących się w sposób prosty

- dopisuje do przysłówków i przymiotników w różnych stopniach przeczenie nie

- odszukuje w tekście liczebnik nieokreślony, wyrażenia przyimkowe, zaimki i spójniki

- opisuje wyobrażony wygląd pokoju, o którym jest mowa w tekście

- wyjaśnia, przez co odmieniają się poszczególne rodzaje liczebników i zaimków

- podaje, co określa zaimek i przyimek

- tworzy stopień wyższy i najwyższy przysłówków stopniujących się w sposób opisowy i nieregularny

- rozpoznaje w tekście przysłówek niepochodzący od przymiotnika oraz przyimki proste i złożone

- odmienia przez przypadki związek liczebnika z rzeczownikiem

- odróżnia zaimki rzeczowne od przymiotnych i od przysłownych

- układa zdania z wyrażeniami przyimkowymi

- opisuje barwnie i szczegółowo wyobrażony wygląd pokoju, o którym jest mowa w tekście, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz stosując bogate słownictwo

1.1

2.1

2.3

2.5

1

79.

Główne części zdania

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Budowa zdania

s. 9–14

 

podmiot, rodzaje podmiotów (gramatyczny, logiczny, szeregowy, domyślny), orzeczenie, rodzaje orzeczeń (odczasownikowe, imienne), zdanie bezpodmiotowe, rodzaje zdań bezpodmiotowych

- rozpoznaje w zdaniach podmiot i orzeczenie

- zapisuje pytania, na które odpowiadają podmioty w podanych zdaniach

- odróżnia zdania bezpodmiotowe od zdań z podmiotem

- wyjaśnia, co określają podmiot i orzeczenie

- omawia, czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje podmiotów i orzeczeń

- podaje przykłady różnych rodzajów zdań bezpodmiotowych, odpowiednio je omawiając

2.3

2.5

1

80.

Przydawka, dopełnienie, okolicznik

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Budowa zdania

s. 15–20

 

przydawka, okolicznik, dopełnienie, szyk wyrazów, szyk przydawki i rzeczownika, wykres zdania pojedynczego, grupa podmiotu, grupa orzeczenia

- podaje pytania, na które odpowiada przydawka

- układa zdania z rozsypanki wyrazowej, dbając o właściwy szyk przydawki i rzeczownika

- uzupełnia zdania dopełnieniami i okolicznikami

- uzupełnia wykres zdania, zaznaczając grupę podmiotu i orzeczenia

- częściowo wykonuje wykresy ułożonych przez siebie wypowiedzeń, określając niektóre części zdania

- wyjaśnia, co określają i na jakie pytania odpowiadają przydawka, dopełnienie i okolicznik

- rozpoznaje w zdaniach przydawki, dopełnienia i okoliczniki

- tłumaczy pojęcie: szyk wyrazów

- omawia zasady dotyczące miejsca występowania przydawki w zdaniu

- wykonuje wykresy wypowiedzeń, określając części zdania

2.3

2.5

1

81.

Co już wiem o zdaniu złożonym?

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Budowa zdania

s. 21–26

 

zdanie złożone, rodzaje zdań złożonych (złożone współrzędnie i podrzędnie), spójnik

- odróżnia zdania złożone od zdań pojedynczych

- uzupełnia spójnikami zdania złożone współrzędnie

- dostrzega różnicę między zdaniami złożonymi współrzędnie a zdaniami złożonymi podrzędnie

- tworzy zdanie złożone współrzędnie, łącząc zdania pojedyncze za pomocą spójników

- wyjaśnia, czym jest zdanie złożone

- omawia rodzaje zdań złożonych, podając odpowiednie przykłady

- przekształca zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędnie

- dopasowuje wykresy zdań złożonych do określonych przykładów zdań

- wykonuje wykresy zdań złożonych

- układa zdania złożone do podanych wykresów

2.3

2.5

1

82.

Co może przydarzyć się aktorom?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur w krainie sztuki

s. 95–98

 

Słownik wyrazów

bliskoznacznych

- Lucyna Legut, „Co przydarza się aktorom?”

instytucje kulturalne, teatr, anegdota, puenta, streszczenie, mowa zależna i niezależna, dialog, wyraz bliskoznaczny

- układa z rozsypanki wyrazowej nazwy różnych instytucji

- wymienia instytucje, które mają charakter kulturalny

- wypisuje z tekstu tytuły sztuk teatralnych

- podaje synonimy wyrazu śmieszny, korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych

- streszcza wybraną anegdotę

- wyjaśnia znaczenie słowa odludek na podstawie kontekstu

- wskazuje zdania określające osobę, która ma dar opowiadania

- układa dialog, który mógłby być przeprowadzony pomiędzy postaciami widocznymi na przedstawionej fotografii

- charakteryzuje działalność wymienionych instytucji kulturalnych

- wyraża swoją opinię na temat puent, odnoszącą się do wypowiedzi narratora

- podaje dobre i złe strony bycia dzieckiem aktorów, uzasadniając swoją odpowiedź

- wyjaśnia, czym różni się mowa zależna od mowy niezależnej

- wskazuje w tekście przykłady mowy zależnej i niezależnej

- zastępuje wskazany wyraz jego synonimami

- wymienia cechy charakterystyczne anegdoty

- opowiada prawdziwą lub wymyśloną przez siebie anegdotę dotyczącą zabawnego wydarzenia w teatrze, kinie lub w filharmonii

- zapisuje swoje wrażenia z lekcji

- tworzy plakat teatralny z wycinków z gazet i znaków plastycznych

- czyta w całości zaproponowane lektury: „Już nigdy nie będę się kłócił z Piotrkiem” Lucyny Legut, „Bezgrzeszne lata” Kornela Makuszyńskiego

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

83.

Na scenie gmachu skarbkowskiego

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur w krainie sztuki

s. 99

- Kornel Makuszyński, „Gmach skarbkowski”

teatr, opera, operetka, narracja pierwszo- i trzecioosobowa

- określa rodzaj narracji prowadzonej w tekście

- wyjaśnia pojęcia: teatr, opera

- podaje tytuł swojego ulubionego filmu

- wskazuje bohatera filmowego, z którym się utożsamia

- wypisuje z tekstu fragmenty, w których jest mowa o emocjach towarzyszących bohaterowi podczas oglądania sztuki

- wymienia różnice między teatrem, operą i operetką, odnosząc się do treści tekstu

- uzasadnia wybór swojego ulubionego filmu lub sztuki teatralnej

- wyjaśnia znaczenie wyrazu utożsamiać się

- wskazuje bohatera filmowego lub teatralnego, z którym się utożsamia, odpowiednio argumentując swoją wypowiedź

1.1

1.2

2.1

3.4

1

84.

Z wizytą w muzeum

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur w krainie sztuki

s. 100–101

 

Słownik frazeologiczny

- Wisława Szymborska, „Muzeum”

muzeum, eksponat, zasady zachowania obowiązujące w muzeum, sprawozdanie, związek frazeologiczny

- wypisuje z wiersza przedmioty, które znajdują się w muzeum

- wyjaśnia sens istnienia muzeów

- wymienia zasady zachowania się w muzeum

- podaje związki frazeologiczne związane z czasem, korzystając ze słownika

- redaguje historię wybranego eksponatu muzealnego

- planuje wyjazd do muzeum

- pisze sprawozdanie z wycieczki do muzeum zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi, korzystając z podanego słownictwa

- płynnie recytuje wiersz, dbając o poprawną artykulację i odpowiednią intonację

- opisuje reakcje wywoływane przez przedmioty znajdujące się w muzeum

- wyjaśnia, komu mają służyć muzea

- wskazuje elementy wymienione w wierszu, które przetrwały upływ czasu

- uzasadnia swoją wypowiedź dotyczącą tego, co pozostaje po człowieku

- pisze szczegółowe i wyczerpujące sprawozdanie z wycieczki do muzeum, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz dostosowując zapis do formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.4

4.1

1

85.

Co to jest reklama?

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 62–65

R: Wzory i przykłady form wypowiedzi

s. 86

 

reklama, reklama społeczna

- wyjaśnia, czym jest reklama

- rozpoznaje reklamę wśród innych tekstów

- podaje cechy reklamy na podstawie przykładu tej formy wypowiedzi

- redaguje krótki tekst reklamowy, korzystając z określonych wskazówek

- formułuje argumenty, reklamując wymyślone urządzenie

- wyjaśnia wpływ reklam na życie ludzi

- redaguje ciekawy i oryginalny tekst reklamowy, celowo stosując środki językowe oraz wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

- układa hasło reklamowe zachęcające do czytania

- tłumaczy pojęcie: reklama społeczna

- porównuje współczesną reklamę społeczną z dawną reklamą, analizując dobór postaci i sposób ich ukazania oraz kolorystykę

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.2

1

86.

Artysta w czasie tworzenia

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur w krainie sztuki

s. 102

 

Albumy malarstwa europejskiego

Dzieła sztuki pod lupą:

- Édouard Manet, „Claude Monet z żoną w pływającym studio”

- Sofonisba Anguissola, „Autoportret przy sztaludze”

opis obrazu, notka biograficzna

- opisuje sytuacje przedstawione na poszczególnych dziełach

- wskazuje zwracający szczególną uwagę element każdego z obrazów

- podaje imiona i nazwiska artystów ukazanych na obrazach

- odszukuje w różnych źródłach informacje na temat przedstawionych malarzy

- barwnie i szczegółowo opisuje wybrany obraz, stosując pojęcia plastyczne

- wymienia różnice między dziełami

- uzasadnia swoją opinię dotyczącą obrazu

- krótko charakteryzuje artystów ukazanych na obrazach, sporządzając notki biograficzne

- odszukuje w albumach malarstwa inne dzieła przedstawiające artystę w czasie tworzenia

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

87.

Próbny sprawdzian po klasie szóstej: „Rewolucja w środkach łączności”

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Test – czytanie ze zrozumieniem

s. 87–92

 

oś czasu, narrator, związek frazeologiczny, środki stylistyczne (epitet, ożywienie, porównanie), rodzaje wypowiedzeń (zdanie podrzędnie i współrzędnie złożone oraz zdanie pojedyncze), opis przedmiotu

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- wybiera oś czasu, na której zaznaczono daty występujące w tekście

- wskazuje słownik wyjaśniający pisownię imion i nazwisk

- uzasadnia swoją wypowiedź na temat wad lub zalet posiadania opisanego pojazdu

- sporządza opis wymyślonego przez siebie pojazdu

- odczytuje informacje z tabeli

- wyjaśnia pochodzenie danego wyrazu

- określa, kim jest narrator tekstu

- podaje znaczenie związku frazeologicznego

- wymienia nazwę wskazanego środka stylistycznego

- wypisuje z tekstu podane rodzaje wypowiedzeń

- sporządza barwny i szczegółowy opis wymyślonego przez siebie pojazdu, stosując bogate słownictwo oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

1.4

2.1

2.3

2.5

3.1

3.4

4.1

5.3

1

88.

Gdzie postawić przecinek?

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Interpunkcja

s. 103–106

 

Zeszyt ucznia

R: Dodatkowe ćwiczenia ortograficzne

s. 110–111

- Jan Miodek, „Czy zawsze przecinek przed że i który?”

- Jan Miodek, „Kłopoty z datami”

interpunkcja, zasady polskiej interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych, zasady pisowni dat

- wymienia znaki interpunkcyjne najczęściej występujące w języku polskim

- przyporządkowuje wymienionym znakom interpunkcyjnym określone funkcje

- uzupełnia zdania pojedyncze i złożone odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi

- zapisuje daty, poprawnie stosując znaki interpunkcyjne

- odszukuje w diagramie wyrazy, przed którymi stawia się przecinek w zdaniu złożonym

- układa zdania, w których używa dowolnych znaków interpunkcyjnych

- formułuje zasady interpunkcyjne na podstawie podanych przykładów zdań

- łączy zasady interpunkcji w zdaniach złożonych z odpowiednimi przykładami zdań

- redaguje krótkie dialogi, które mogłyby się odbyć między osobami widocznymi na fotografiach, używając odpowiednich znaków interpunkcyjnych

- wyjaśnia zasady pisowni dat

- odgaduje nazwę znaku interpunkcyjnego na podstawie jego funkcji

1.1

2.3

2.5

1

89.

Listopadowe i grudniowe wędrówki po Europie

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Listopadowe i grudniowe wędrówki po Europie

s. 109

 

Encyklopedia Przewodniki turystyczne

Mapa Europy

 

mapa, opis miejsca, opowiadanie, zasady zachowania obowiązujące w obiektach sakralnych, folder reklamowy

- odszukuje na mapie Europy prezentowane miejsca

- wymienia zasady dotyczące ubioru, które obowiązują turystę zwiedzającego obiekt sakralny

- wskazuje fotografię przedstawiającą przykład architektury sakralnej

- opisuje wybrane miejsce na podstawie informacji z encyklopedii, internetu, przewodników turystycznych, zachęcając do jego zwiedzania

- opowiada o wyglądzie i położeniu geograficznym prezentowanych miejsc

- przedstawia historię zamku w Trokach, korzystając z encyklopedii, internetu, przewodników turystycznych

- wyjaśnia pojęcia: asceza, architektura sakralna, mnich

- układa zdania z podanymi wyrazami

- tworzy oryginalny folder turystyczny zachęcający do zwiedzania omawianych miejsc, wykazując się pomysłowością i zaangażowaniem

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.5

3.1

4.1

1

90.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Czy już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 107–108, 110–111

 

teatr, dramat, didaskalia, kontrast, narrator, narracja pierwszo- i trzecioosobowa, dialog, mowa zależna, mowa niezależna, komizm, zasady interpunkcji zdań pojedynczych i złożonych, reklama

- wskazuje poprawne dokończenie zdania na podstawie przeczytanego tekstu

- określa, kim jest narrator opowiadania

- rozróżnia rodzaje narracji

- rozpoznaje formę wypowiedzi dominującą w tekście

- przyporządkowuje autorów i tytuły ich utworów do nazw instytucji

- rozpoznaje słownictwo właściwe dla danego rodzaju sztuki

- uzupełnia zdania odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi

- formułuje argumenty zachęcające do czytania

- wypowiada się na temat najczęściej przez siebie odwiedzanej instytucji kulturalnej, uzasadniając swój wybór

- wyjaśnia pojęcia: dramat, komizm, didaskalia, kontrast

- odróżnia mowę zależną od mowy niezależnej

- wymienia zasady stosowania przecinka w zdaniu

- tłumaczy, na czym polega komizm sytuacji przedstawionej w tekście

- redaguje ciekawą i oryginalną reklamę zachęcającą do czytania książek

- charakteryzuje najczęściej przez siebie odwiedzaną instytucję kulturalną, uzasadniając swój wybór

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

91.

Ciepły zimowy wieczór

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: I znów zima

s. 113

- Mieczysława Buczkówna, „Wieczór zimowy”

- Vincent McIndoe, „Sanie w zimowym krajobrazie”

nastrój wiersza, rytm, rym, wers, przysłowie ludowe, opis obrazu

- wymienia swoje skojarzenia związane z zimowymi miesiącami

- podaje propozycje spędzania wolnego czasu w domu i na świeżym powietrzu w czasie zimy

- liczy sylaby w poszczególnych wersach

- wypisuje z utworu rymy

- wskazuje elementy obrazu, które wiążą się z treścią wiersza

- krótko opisuje zamieszczony obraz

- omawia swoje wrażenia po wysłuchaniu wiersza

- określa nastrój utworu

- wskazuje w wierszu słowa i wyrażenia kojarzące się ze szczęściem rodzinnym

- uzasadnia obecność rytmu w tekście, wskazując jego wyznaczniki

- barwnie i szczegółowo opisuje obraz, używając pojęć plastycznych

- wyjaśnia sens podanych przysłów ludowych

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

1

92.

Wywiad – o sportowych emocjach

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: I znów zima

s. 114

Media informują...:

- Robert Błoński, Jakub Ciastoń, „Brązowa medalistka”

- „Rady dla piszących wywiad”

artykuł prasowy, wywiad, związek frazeologiczny

- redaguje dodatkowe pytanie do wywiadu

- wypisuje z tekstu wyrazy i zwroty określające uczucia bohaterki wywiadu

- wymienia elementy artykułu prasowego, wskazując je na zamieszczonym przykładzie tej formy wypowiedzi

- podaje przykłady zimowych dyscyplin sportowych

- układa dodatkowe pytania do wywiadu, określając miejsca, w których powinny się znaleźć

- opisuje uczucia bohaterki wywiadu

- wyjaśnia znaczenie podanych związków frazeologicznych

- przygotowuje informacje na temat zimowych dyscyplin sportowych i ich wybitnych przedstawicieli

- redaguje wymyślony wywiad z wybranym sportowcem, stosując się do określonych wskazówek

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

5.8

1

93.

W dawnych czasach zimą

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: I znów zima

s. 115

 

Albumy malarstwa polskiego XIX w.

Dzieła sztuki pod lupą:

- Józef Chełmoński, „Sprawa u wójta”

- Julian Fałat, „Powrót z polowania z niedźwiedziem”

opis obrazu, gama barwna

- opisuje czynności postaci ukazanych na obrazach

- wskazuje elementy dzieł świadczące o tym, że przedstawiają one ludzi żyjących w dawnych czasach

- wymienia obrazy Juliana Fałata, korzystając z albumów malarstwa polskiego

- wyraża swoją opinię na temat obejrzanych dzieł

- określa gamę barwną każdego z zamieszczonych obrazów

- omawia wpływ zastosowanej gamy barwnej na odczucia odbiorców dzieła

- wymienia prawdopodobne przyczyny wydarzenia ukazanego na obrazie

- układa dialog, który mógłby się odbyć między przedstawionymi postaciami

- barwnie i szczegółowo opisuje wybrany obraz, stosując pojęcia plastyczne

- prezentuje informacje na temat twórczości Juliana Fałata

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.2

4.1

1

94.

Zimowe krajobrazy

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: I znów zima

s. 116

 

Słownik języka polskiego

- Jerzy Harasymowicz, „Sad, styczeń”

środki stylistyczne (porównanie, przenośnia, zdrobnienie), funkcja zdrobnienia

- opowiada o sytuacji przedstawionej w utworze

- tworzy porównania z podanych wyrazów i wydarzeń

- wyjaśnia znaczenie wyrazu występującego w wierszu, korzystając ze słownika języka polskiego

- wskazuje w tekście zdrobnienia

- wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat sposobu odżywiania się zwierząt opisanych w wierszu

- wykonuje ilustrację do wybranej zwrotki wiersza, wykorzystując barwy wymienione w tekście

- wyjaśnia sens porównań i przenośni zawartych w wierszu

- omawia funkcję zdrobnień w utworze

- przygotowuje krótkie wystąpienie na temat odżywiania się zwierząt zimą i konieczności ich dokarmiania

- wymienia kolory potrzebne do przedstawienia wszystkich elementów przyrody, o których jest mowa w tekście

1.1

1.2

2.1

3.2

1

95.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Budowa zdania

s. 27–31

 

rodzaje wypowiedzeń (zdanie pojedyncze i złożone, równoważnik zdania, zdanie bezpodmiotowe), rodzaje zdań złożonych, części zdania (orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie, okolicznik), rodzaje podmiotów i orzeczeń, wykres zdania, grupa podmiotu, grupa orzeczenia

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- rozpoznaje poszczególne rodzaje wypowiedzeń

- odszukuje podmioty i orzeczenia w zdaniach

- łączy pary zdań pojedynczych, tworząc zdania złożone

- częściowo wykonuje wykres zdania

- wyjaśnia, z jakich części składa się zdanie, co określają poszczególne części zdania i na jakie pytania odpowiadają

- określa rodzaje podmiotów i orzeczeń w zdaniach

- wykonuje wykres zdania, zaznaczając grupę podmiotu i grupę orzeczenia oraz nazywając wszystkie części zdania

- rozpoznaje rodzaje zdań złożonych

- rysuje wykresy podanych zdań złożonych

1.1

2.3

2.5

1

96.

Wyrazy podstawowe i pochodne

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Tworzymy wyrazy

s. 32–34

 

zdrobnienie, wyraz podstawowy, wyraz pochodny

- tworzy zdrobnienia od rzeczowników nazywających elementy przedstawione na ilustracjach

- wyjaśnia, czym jest wyraz podstawowy i wyraz pochodny

- dopisuje do wyrazów podstawowych wyrazy pochodne

- odróżnia wyrazy podstawowe od wyrazów pochodnych

- dopisuje do wyrazów pochodnych wyrazy podstawowe

- wypisuje z podanych związków frazeologicznych wyrazy podstawowe i pochodne

- odszukuje w tekście wyrazy pochodne utworzone od zamieszczonych wyrazów podstawowych

2.3

2.5

5.1

1

97.

Budowa słowotwórcza wyrazu

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Tworzymy wyrazy

s. 35–37

 

wyraz podstawowy, wyraz pochodny, temat słowotwórczy, formant

- tworzy nowe wyrazy z podanych czasowników, dodając do nich odpowiednie sylaby

- wyjaśnia, jak zbudowane są wyrazy pochodne

- odróżnia wyrazy pochodne od podstawowych

- dopisuje do wyrazów podstawowych wyrazy pochodne

- oddziela temat słowotwórczy od formantu w podanych wyrazach

- wskazuje wyrazy o wspólnym temacie słowotwórczym

- dopisuje do wyrazów pochodnych wyrazy podstawowe

2.3

2.5

5.1

1

98.

Oboczności w temacie słowotwórczym

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Tworzymy wyrazy

s. 38–40

 

wyraz podstawowy, wyraz pochodny, temat słowotwórczy, formant, oboczność

- tworzy z wyrazów podstawowych wyrazy pochodne

- wymienia oboczności występujące w tematach słowotwórczych wyrazów pochodnych

- dopisuje do wyrazów podstawowych wyrazy pochodne, w których występują określone oboczności

- wyjaśnia pojęcie: oboczność

- dopisuje do wyrazów pochodnych wyrazy podstawowe

- oddziela temat słowotwórczy od formantu w podanych wyrazach

- zaznacza głoski oboczne występujące w tematach słowotwórczych wyrazów pochodnych

2.3

2.5

5.1

1

99.

Rodzaje formantów

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Tworzymy wyrazy

s. 41–44

 

wyraz podstawowy, wyraz pochodny, temat słowotwórczy, formant, przedrostek, przyrostek

- wyróżnia w podanych wyrazach pochodnych formanty

- tworzy wyrazy z dowolnym przedrostkiem i przyrostkiem

- odróżnia wyrazy z przyrostkami od wyrazów z przedrostkami

- dopisuje do wyrazów podstawowych wyrazy pochodne

- wyjaśnia pojęcia: przedrostek, przyrostek

- tworzy wyrazy pochodne zawierające określone formanty

- dopisuje do wyrazów pochodnych wyrazy podstawowe

2.3

2.5

5.1

1

100.

Co przydarzyło się Małgosi?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: I znów zima

s. 117–119

- Ewa Nowacka, „Gdzie jest Małgosia?”

- Henryk Sienkiewicz, fragment powieści „Krzyżacy”

świat przedstawiony i jego elementy, powieść historyczna, archaizm

- wymienia bohaterów tekstu „Gdzie jest Małgosia?”

- określa czas i miejsce akcji w obu utworach

- opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekstach

- wskazuje archaizmy we fragmencie powieści „Krzyżacy”

- określa cechy powieści historycznej

- przedstawia temat rozmowy bohaterów

- wskazuje w tekście „Gdzie jest Małgosia?” elementy świadczące o tym, że nie jest to utwór o tematyce współczesnej

- wyjaśnia znaczenie podanych archaizmów

- wymienia wydarzenia i postacie historyczne opisane we fragmencie powieści „Krzyżacy”

- uzasadnia wniosek sformułowany przez bohaterkę tekstu „Gdzie jest Małgosia?”

1.1

1.2

2.1

3.1

3.4

1

101.

Dlaczego Zuzanna nie otrzymała prezentu walentynkowego?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: I znów zima

s. 120–121

- „Pechowa walentynka”

zwyczaje walentynkowe, postać świętego Walentego, wyraz bliskoznaczny

- opowiada o sytuacji przedstawionej w tekście

- wymienia prezenty, o których jest mowa w tekście

- podaje przykłady prezentów walentynkowych

- przedstawia współczesne walentynkowe zwyczaje

- ocenia postępowanie bohaterki tekstu

- wymienia cechy charakteru głównej bohaterki

- redaguje notatkę dotyczącą świętego Walentego, korzystając z różnych źródeł informacji

- dopisuje synonim do podanego wyrazu

- formułuje rady dla bohaterki tekstu dotyczące zmiany jej postępowania

1.1

1.2

2.1

2.2

3.4

4.1

1

102.

Jak zorganizować święto zakochanych?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: I znów zima

s. 121

- „Walentynki”

zwyczaje walentynkowe, wyraz bliskoznaczny, list

- opowiada o pochodzeniu walentynek

- przedstawia wydarzenia opisane w tekście

- zastępuje odpowiednimi synonimami podany przymiotnik

- proponuje ciekawy sposób spędzenia walentynek

- wyjaśnia sens określenia coś złoto-czerwonego

- przedstawia swoją opinię na temat obchodzenia walentynek, odpowiednio ją uzasadniając

- pisze list z propozycją ciekawego sposobu spędzenia walentynek, dbając o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu oraz poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

103.

Dlaczego Bóg pomieszał ludziom języki?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Ludzie ludziom zgotowali ten los

s. 122–124

 

Słownik frazeologiczny

- Anna Kamieńska, „Wieża Babel”

- Pieter Bruegel starszy, „Wieża Babel”

opowieść biblijna, związek frazeologiczny, drzewo genealogiczne, porównanie, opis obrazu

- wyjaśnia znaczenie podanych związków frazeologicznych

- wypisuje z tekstu porównanie

- opowiada o treści przeczytanego tekstu

- odszukuje w słowniku związki frazeologiczne zawierające słowo język

- tłumaczy pochodzenie współczesnego znaczenia wyrażenia wieża Babel

- dopisuje do związków frazeologicznych wypowiedzenia o znaczeniu przeciwstawnym

- tworzy drzewo genealogiczne na podstawie informacji zamieszczonych w tekście

- podaje znaczenie wypisanych związków frazeologicznych zawierających słowo język

- omawia pouczenie zawarte w opowieści

- wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy tekstem opowieści biblijnej a obrazem

- barwnie i szczegółowo opisuje obraz, stosując pojęcia plastyczne

- wyjaśnia przyczynę nazwania zbioru opowieści biblijnych „Książką nad książkami”

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

3.4

4.1

1

104.

Co to jest demokracja?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Ludzie ludziom

zgotowali ten los

s. 124–127

 

Słownik języka polskiego

- Harper Lee, „U nas jest demokracja”

opowiadanie, świat przedstawiony i jego elementy, narrator

- wskazuje czas i miejsce akcji opowiadania

- określa narratora tekstu

- odszukuje w tekście wskazane informacje

- przytacza sytuacje z życia codziennego, będące przykładami demokracji

- wyjaśnia znaczenie pojęć: segregacja rasowa, demokracja

- wypowiada się na temat prześladowań z powodu koloru skóry lub wyznawanej religii, zajmując właściwe stanowisko wobec takich zachowań

1.1

1.2

2.1

3.4

4.1

5.1

1

105.

Idę podwórkiem. I nagle...

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Ludzie ludziom zgotowali ten los

s. 128

 

Tomiki polskiej poezji współczesnej

- Ewa Lipska, „Takie czasy”

postać Ewy Lipskiej, podmiot liryczny, kontrast, opowiadanie

- opowiada o wydarzeniu przedstawionym w wierszu

- opisuje zachowanie chłopca, o którym jest mowa w utworze

- wypisuje tytuły kilku wierszy Ewy Lipskiej, korzystając z tomików poezji

- ocenia postępowanie występującego w tekście chłopca, wskazując przyczyny jego zachowania

- pisze krótkie opowiadanie rozpoczynające się od tych samych słów, co utwór Ewy Lipskiej

- krótko omawia twórczość Ewy Lipskiej

- ocenia w imieniu podmiotu lirycznego zabawę opisanego w wierszu chłopca

- charakteryzuje czasy, o których jest mowa w ostatnim wersie

- wskazuje w tekście przykład zastosowania kontrastu

- wypowiada się na temat gier komputerowych zawierających sceny przemocy, omawiając ich wpływ na dzieci i młodzież

- pisze opowiadanie rozpoczynające się od tych samych słów, co wiersz Ewy Lipskiej, budując tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.2

3.4

1

106.

Pisownia zakończeń wyrazów

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Tworzymy wyrazy

s. 45–47

 

wyraz pochodny, przedrostek, przyrostek, zasady pisowni zakończeń wyrazów pochodnych (-dzki, -cki, -dztwo, -ctwo)

- tworzy przymiotniki od nazw własnych, poprawnie zapisując ich zakończenia

- łączy wyrazy podstawowe z ich wyrazami pochodnymi

- tworzy od podanych wyrazów rzeczowniki za pomocą wskazanego przyrostka

- zapisuje wyrazy pochodne o określonych zakończeniach

- wyjaśnia zasady pisowni zakończeń wyrazów pochodnych

- poprawnie zapisuje zakończenia wyrazów pochodnych

- układa zdania z wypisanymi wyrazami pochodnymi

2.3

2.5

1

107.

Pisownia niektórych przedrostków

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Tworzymy wyrazy

s. 48–50

 

wyraz podstawowy, wyraz pochodny, przedrostek, zasady pisowni przedrostków (bez-, nad-, ob-, od-, pod-, przed-, roz-, z-, s-, ws-, wz-, wes-, wez-, ś-), związek frazeologiczny

- tworzy wyrazy pochodne, dopisując do wyrazów podstawowych odpowiednie przedrostki

- wypisuje przedrostki, za pomocą których powstały podane wyrazy

- układa zdania z wybranymi wyrazami pochodnymi

- wyjaśnia zasady pisowni przedrostków (bez-, nad-, ob-, od-, pod-, przed-, roz-, z-, s-, ws-, wz-, wes-, wez-, ś-)

- tworzy formy czasowników w czasie przeszłym, dodając do nich przedrostki

- układa z podanych wyrazów związki frazeologiczne, w których występują czasowniki z przedrostkami

2.3

2.5

1

108.

Co robić, by nie być ludożercą?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Ludzie ludziom zgotowali ten los

s. 129

- Tadeusz Różewicz, „List do ludożerców”

list poetycki, adresat wiersza, podmiot liryczny, związek frazeologiczny

- wskazuje adresata listu poetyckiego

- wyjaśnia związki frazeologiczne zawarte w utworze

- zapisuje przymiotniki określające bohaterów utworu

- wyjaśnia pojęcie: list poetycki

- charakteryzuje tytułowych bohaterów wiersza

- przedstawia prośby podmiotu lirycznego, wskazując odpowiednie fragmenty utworu

- opisuje relacje między ludźmi ukazane w wierszu

- porównuje relacje międzyludzkie przedstawione w utworze Tadeusza Różewicza z treścią wypowiedzi Jana Pawła II

- formułuje rady dotyczące tego, jak postępować, aby nie być ludożercą

1.1

1.2

2.1

2.2

3.2

3.4

1

109.

Redaguję list oficjalny

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 56–61

R: Wzory i przykłady form wypowiedzi

s. 82

 

list oficjalny, podanie

- odróżnia list oficjalny od listu nieoficjalnego

- wymienia elementy listu oficjalnego

- zaznacza wyrażenia, które nie mogą się znaleźć w liście oficjalnym

- uzupełnia list oficjalny, dopisując w odpowiednich miejscach brakujące fragmenty

- wyjaśnia cel pisania podania

- na podstawie wzoru wymienia elementy podania

- wskazuje różnice między listem oficjalnym a listem nieoficjalnym

- wyjaśnia, czym jest list oficjalny i jakie elementy powinny się w nim znaleźć

- redaguje list oficjalny na określony temat zgodnie z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- proponuje tematy podań skierowanych do wymienionych osób lub instytucji

- pisze podanie do jednego z wymienionych adresatów, dostosowując zapis do formy wypowiedzi oraz dbając o układ graficzny, czytelność i estetykę

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

1

110.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Tworzymy wyrazy

s. 51–55

 

wyraz podstawowy, wyraz pochodny, temat słowotwórczy, formant, oboczność, przyrostek, przedrostek, zasady pisowni wybranych przedrostków i przyrostków

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- omawia budowę wyrazów pochodnych

- odróżnia wyraz podstawowy od wyrazu pochodnego oraz przedrostek od przyrostka

- wyjaśnia, czym jest oboczność, podając odpowiedni przykład

- dopisuje wyrazy pochodne do wyrazów podstawowych

- tworzy wyrazy pochodne, dopisując przedrostki do określonych wyrazów podstawowych

- oddziela we wskazanych wyrazach tematy słowotwórcze od formantów

- wymienia wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone podane wyrazy pochodne

- wypisuje głoski oboczne występujące w tematach wyrazów pochodnych

- stosuje zasady pisowni przedrostków i przyrostków

1.1

2.3

2.5

1

111.

Nieporozumienie na lekcji języka polskiego

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W szkole

s. 130–131

- Grzegorz Kasdepke, „Czytanie cudzych listów”

sentencja, savoir-vivre, streszczenie, list, zasady właściwego zachowania obowiązujące w szkole i innych miejscach publicznych

- wyjaśnia pojęcie: savoir-vivre

- streszcza opowiadanie

- wskazuje zasadę dobrego wychowania wspomnianą w utworze

- ocenia postępowanie bohaterów opowiadania, uzasadniając swoją wypowiedź

- wypowiada się na temat potrzeby znajomości dobrych manier, podając odpowiednie argumenty

- uczestniczy w przygotowaniu scenki związanej z zasadami właściwego zachowania obowiązującymi w wybranym miejscu publicznym

- wyjaśnia pojęcie: sentencja

- tłumaczy sens jednej z podanych sentencji

- prezentuje postać autora wybranej sentencji

- omawia przyczynę nieporozumienia, do którego doszło podczas opisanej lekcji

- pisze list, w którym opowiada o znanych mu zasadach dobrego wychowania, dostosowując zapis do formy wypowiedzi oraz dbając o układ graficzny, czytelność i estetykę

- z zaangażowaniem odgrywa scenkę związaną z zasadami właściwego zachowania obowiązującymi w wybranym miejscu publicznym

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

3.4

1

112.

Carpe diem – jak to rozumieć?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W szkole

s. 132–134

- Nancy Horowitz Kleinbaum, „Chwytaj każdy dzień”

pytanie retoryczne, postać Horacego, narrator, motto utworu, wywiad, sentencja

- odczytuje tekst z podziałem na role

- opisuje wygląd sali, w której odbywała się lekcja

- wymienia bohaterów opowiadania

- wypisuje z tekstu określenia charakteryzujące przedstawioną lekcję

- wyjaśnia sens sentencji carpe diem

- wskazuje w utworze pytania retoryczne

- przedstawia opinię uczniów na temat lekcji

- redaguje pytania do wywiadu z profesorem

- czyta tekst zgodnie ze wskazówkami narratora

- uzasadnia prawdziwość sentencji carpe diem, odwołując się do wypowiedzi nauczyciela z tekstu

- wypisuje z tekstu zdania, które można uznać za motto opowiadania

- ocenia postać nauczyciela, odwołując się do tekstu i zamieszczonej fotografii

- przedstawia informacje dotyczące Horacego

- aktywnie uczestniczy w odgrywaniu scenki wywiadu z profesorem, sugestywnie wcielając się w rolę dziennikarza lub nauczyciela

1.1

1.2

2.1

2.2

3.4

1

113.

Co było przyczyną agresywnego zachowania bandy dziewcząt?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W szkole

s. 135

- Erika Meyer-Glitza, „Banda dziewcząt”

opowiadanie, plan wydarzeń

- opowiada o zdarzeniach opisanych w tekście

- charakteryzuje postawę dziewczyn z bandy

- omawia postawę głównej bohaterki

- proponuje różne sposoby rozwiązania problemu poruszonego w opowiadaniu

- przedstawia dalsze losy bohaterki w formie planu wydarzeń

- proponuje sposób rozwiązania problemu bohaterki utworu, wskazując mocne i słabe strony

swojego pomysłu

- przedstawia dalsze losy bohaterki w formie krótkiego opowiadania, poprawnego pod względem kompozycyjnym i językowym

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

1

114.

Przemocy w szkole mówię: nie!

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W szkole

s. 136–137

- Erika Meyer-Glitza, „Kłopoty Leny”

opowiadanie

- opowiada o wydarzeniach opisanych w tekście

- podaje przyczyny decyzji rodziców bohaterki

- opisuje uczucia towarzyszące bohaterce podczas przedstawionych wydarzeń

- wyjaśnia, w jaki sposób powinno się zareagować, będąc świadkiem agresji w szkole

- ocenia postępowanie głównej bohaterki i jej rodziców

- przedstawia konsekwencje postępowania rodziców bohaterki

1.1

2.1

3.2

3.4

1

115.

Dlaczego ludzie zachowują się wobec siebie agresywnie?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W szkole

s. 137–138

- Erika Meyer-Glitza, „Wina i kara”

przemówienie, debata

- opowiada o zdarzeniach ukazanych w tekście

- wyjaśnia znaczenie słowa godność

- układa zdania z wyrazami wyjaśnionymi w przypisach

- analizuje przyczyny agresywnych zachowań

- proponuje najlepsze rozwiązanie problemu bohaterki

- analizuje wpływ długotrwałego naruszania godności człowieka na jego życie

- wygłasza przemówienie na temat postępowania wobec agresji w szkole, wykorzystując zaproponowane zwroty i wyrażenia

- przeprowadza debatę nad sposobami przeciwdziałania agresji w szkole

- zapisuje w punktach wnioski z debaty

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

3.4

1

116.

Czy ucieczka z domu to dobry sposób na uniknięcie kłopotów?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Dzieci i dorośli

s. 139–141

- Danuta Wawiłow, „Wędrówka”

sentencja, sytuacja liryczna, podmiot liryczny, epitet

- wybiera sentencję szczególnie przydatną w życiu, uzasadniając swój wybór

- wskazuje osobę mówiącą w wierszu

- nazywa uczucia, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu

- opisuje sytuację przedstawioną w pierwszej zwrotce utworu

- odszukuje wskazany fragment tekstu

- wyjaśnia sens podanych sentencji

- prezentuje inne sentencje odszukane w zbiorach złotych myśli

- wskazuje fragmenty utworu, które powinny być czytane ciszej i wolniej

- opisuje z zastosowaniem epitetów miejsce, do którego zamierza wyruszyć podmiot liryczny

- dowodzi, że ucieczka z domu to niewłaściwy sposób na rozwiązanie domowych problemów

- podaje sposoby radzenia sobie z kłopotami rodzinnymi

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

117.

Czy znasz swoje prawa?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Dzieci i dorośli

s. 141–142

- Marcin Brykczyński, „O prawach dziecka”

prawa dziecka, plakat

- formułuje własnymi słowami prawa dziecka, o których jest mowa w wierszu

- tłumaczy sens wskazanego fragmentu utworu

- wyjaśnia, co oznacza słowo interweniować

- tworzy plakat na temat Dziecko to także człowiek

- omawia rolę Rzecznika Praw Dziecka

- wskazuje różnice występujące między ludźmi

- uzasadnia wypowiedź dotyczącą wpływu różnic między ludźmi na ich wzajemne relacje

- tworzy oryginalny i ciekawy plakat na temat Dziecko to także człowiek, odnosząc się do jednej ze zwrotek utworu oraz wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

1.1

2.1

2.5

3.4

1

118.

Robię notatki

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 66–69

R: Wzory i przykłady form wypowiedzi

s. 83–84

 

notatka i jej rodzaje (streszczenie, wyliczenie w punktach, schemat, tabela), zasady tworzenia notatek

- wyjaśnia, czym jest notatka i w jakim celu się ją tworzy

- wymienia cechy notatki w formie tabeli oraz schematu, korzystając ze wzorów

- sporządza na podstawie podanych wskazówek notatkę w formie punktów, uwzględniając najważniejsze wydarzenia zawarte w opowiadaniu

- wymienia zasady tworzenia notatek

- rozróżnia poszczególne rodzaje notatek

- sporządza notatki w formie tabeli, schematu i streszczenia, zgodne z zasadami konstruowania tych form wypowiedzi

- wyjaśnia zasady pisania streszczenia

1.1

2.1

2.3

2.5

1

119.

Dlaczego Alba i dziadek byli sobie nawzajem potrzebni?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Dzieci i dorośli

s. 143–144

- Hanna Ożogowska, „Alba i dziadek”

bohater literacki, notatka w formie schematu

- wyszukuje w tekście informacje dotyczące głównego bohatera

- opowiada o wzajemnych relacjach bohaterów

- omawia wpływ Alby na dziadka, odnosząc się do odpowiedniego fragmentu utworu

- redaguje notatkę w formie schematu na temat głównego bohatera

- tłumaczy sens wskazanych cytatów

- wyjaśnia, dlaczego chłopiec i dziadek byli sobie nawzajem potrzebni

- wymienia znanych mu z lektur bohaterów literackich, dla których rodziną stali się obcy ludzie

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

120. i 121.

Dobro jest niezniszczalne

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Bohaterowie

naszych lektur w szkole

s. 145–149

 

Słownik języka polskiego

- Małgorzata Musierowicz, „Lekcja z Dmuchawcem”

postać Małgorzaty Musierowicz, zasady pisowni wyrazów zakończonych na -ctwo, -stwo, -sta, charakterystyka, dyskusja, mowa zależna

- tworzy z rozsypanki wyrazy związane ze szkołą

- układa zdania z powstałymi wyrazami zakończonymi na -ctwo, -stwo, -sta, zapisując je poprawnie

- wyjaśnia znaczenie wymienionych wyrazów na podstawie kontekstu oraz słownika języka polskiego

- przedstawia postać tytułowego bohatera opowiadania, korzystając ze schematu

- opowiada o przebiegu opisanej lekcji

- określa temat opisanej lekcji, uzasadniając swoją wypowiedź

- omawia twórczość Małgorzaty Musierowicz

- redaguje charakterystykę tytułowego bohatera opowiadania, zgodną z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- opowiada o przebiegu opisanej dyskusji, przytaczając w mowie zależnej argumenty uczniów

- wymienia tytuły utworów literackich, które poruszają problemy współczucia

- przedstawia argumenty o niezniszczalności dobra

- zabiera głos w dyskusji na temat ludzi czyniących zło, wyczerpująco argumentując swoją wypowiedź

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

2

122.

Kłamstwo ma krótkie nogi

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur w szkole

s. 150–152

- Małgorzata Karolina Piekarska, „Wypracowanie”

wyraz bliskoznaczny, błąd stylistyczny, związek frazeologiczny

- odszukuje w tekście potrzebne informacje

- nazywa uczucie towarzyszące uczennicy przedstawionej w tekście

- opisuje zachowanie bohaterki opowiadania

- wyszukuje w utworze synonimy do słów: płakać, śmiać się

- układa zdania ze wskazanymi wyrazami

- na podstawie fragmentów tekstu charakteryzuje nauczycielkę i jej sposób oceniania oraz prowadzenia lekcji

- omawia błędy popełnione przez uczniów występujących w opowiadaniu

- ocenia postępowanie głównej bohaterki, wykorzystując frazeologizm kłamstwo ma krótkie nogi

- pisze w imieniu uczennicy przedstawionej w tekście wyjaśnienie dotyczące przyczyn jej postępowania

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

1

123.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 77–81

 

list oficjalny, podanie, reklama, notatka i jej rodzaje, charakterystyka, charakterystyka porównawcza, autocharakterystyka, notatka prasowa

- wskazuje poprawne dokończenia zdań dotyczących przeczytanego tekstu

- przypisuje określony zwrot odpowiedniej formie wypowiedzi

- układa elementy podania we właściwej kolejności

- podaje przykładowe wyrazy określające charakter

- zachęca do odwiedzenia miejsca opisanego w tekście, formułując odpowiednie argumenty

- wymienia elementy listu oficjalnego, podania, reklamy i notatki

- wyjaśnia, czym jest list oficjalny, podanie, reklama, notatka, charakterystyka i notatka prasowa

- omawia dwa sposoby charakteryzowania postaci

- redaguje ciekawą i oryginalną reklamę miejsca opisanego w tekście, celowo stosując środki językowe i dostosowując zapis do formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

124.

Po co ludzie wynaleźli pismo?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur w szkole

s. 152–154

- Władysław Kopaliński, „Narzędzia porozumienia”

pismo, alfabet, piktogram

- wymienia miejsca, w których można współcześnie zobaczyć piktogramy

- wyjaśnia znaczenie obejrzanych piktogramów

- rozpoznaje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

- wymyśla własne piktogramy, rysując je w sposób czytelny i zrozumiały dla innych

- wymienia dawne sposoby przekazywania wiedzy

- wyjaśnia przyczynę powstania pisma

- krótko przedstawia historię pisma

- podaje różnice między pismem obrazkowym a pismem ideograficznym

- tłumaczy pojęcie: piktogram

- określa wpływ koloru piktogramu na jego znaczenie

1.1

2.1

3.1

3.2

5.1

1

125.

Jak zapisać przymiotniki złożone?

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Przymiotniki złożone

s. 155–156

 

Zeszyt ucznia

R: Dodatkowe ćwiczenia ortograficzne

s. 112–113

- Jan Miodek, „Jasnoczerwony i biało-czerwony

przymiotnik, zasady pisowni przymiotników złożonych

- dzieli wymienione przymiotniki na grupy ze względu na podobieństwo w budowie

- dopisuje do przymiotników złożonych odpowiednie rzeczowniki

- podaje przymiotniki złożone określające cechy przedstawionych przedmiotów

- tworzy z przymiotników prostych przymiotniki złożone

- poprawnie zapisuje przymiotniki złożone

- wyjaśnia, co to są przymiotniki złożone

- omawia zasady pisowni przymiotników złożonych

- układa zdania z przymiotnikami złożonymi

- tłumaczy pisownię przymiotników złożonych, podając ich dokładne znacznie

1.1

2.3

2.5

5.1

1

126.

Styczniowe i lutowe wędrówki po Europie

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Styczniowe i lutowe wędrówki po Europie

s. 159

 

Encyklopedia

Przewodniki turystyczne

Mapa Europy

 

mapa, opis miejsca, folder reklamowy

- znajduje na mapie miejsca ukazane na fotografiach

- opisuje położenie geograficzne prezentowanych miejsc

- przedstawia legendarną postać związaną z Laponią

- krótko omawia historię i zabytki Sankt Petersburga, korzystając z przewodników turystycznych i encyklopedii

- opisuje wybrane miejsce na podstawie fotografii, zachęcając do jego zwiedzania

- przedstawia informacje na temat prezentowanych miejsc, korzystając z encyklopedii i internetu

- tworzy oryginalny i ciekawy folder turystyczny zachęcający do odwiedzenia opisanych miejsc, wykazując się pomysłowością oraz celowo stosując środki językowe

1.1

1.4

2.1

2.2

2.3

2.5

3.1

4.1

1

127. i 128.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do literatury

R: Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Czy już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!,

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 157–158, 160–161

 

powieść historyczna, list poetycki, sentencja, pytanie retoryczne, podmiot liryczny, rym, rodzaje rymów, kolejność alfabetyczna, związek frazeologiczny, wyraz przeciwstawny, środki stylistyczne (przenośnia, porównanie, epitet, powtórzenie)

- wymienia cechy powieści historycznej i listu poetyckiego

- określa podmiot liryczny wiersza

- przedstawia temat utworu

- odróżnia przenośnię od innych środków stylistycznych

- wyjaśnia znaczenie podanych związków frazeologicznych

- wypisuje rymy z pierwszej zwrotki

- nazywa rodzaj rymów występujących w wierszu

- opisuje uczucia podmiotu lirycznego

- dopisuje antonimy do podanych wyrazów

- układa wyrazy w kolejności alfabetycznej

- opowiada o dowolnym wydarzeniu, tematycznie związanym z określoną sentencją

- wyszukuje we fragmencie tekstu elementy charakterystyczne dla powieści historycznej

- wskazuje wypowiedzi, które są sentencjami

- uzasadnia, dlaczego wskazane wypowiedzi są sentencjami

- wyjaśnia, czym jest pytanie retoryczne

- rozpoznaje pojęcia charakterystyczne dla poezji

- omawia zasady pisowni wymienionych przymiotników złożonych

- tłumaczy sens podanej sentencji

- opowiada o wydarzeniu, które mogłoby zilustrować określoną sentencję

1.1

1.2

2.1

3.1

3.4

2

129.

Wiosenne spotkania

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 163–164

- Ludwik Jerzy Kern, wiersze o kwiatach

- Julian Tuwim, „Ptak”

- Leon Wyczółkowski, „Wiosna w Gościeradzu”

układ rymów, znaki interpunkcyjne, bezokolicznik, czasowniki dokonane i niedokonane, dynamika, statyka

- przyporządkowuje nazwy kwiatów oraz ich fotografie poszczególnym utworom Ludwika Jerzego Kerna

- czyta wiersz „Ptak” głośno i wyraźnie, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne i starannie wymawiając trudne wyrazy

- dopisuje do czasowników z tekstu bezokoliczniki dokonane i niedokonane

- odszukuje w wierszu wyrazy z cząstką roz-

- krótko opisuje obraz, wymieniając jego najważniejsze elementy

- przedstawia tematykę utworu „Ptak”

- określa układ rymów występujących w wierszu

- wymienia części mowy dominujące w tekście

- omawia charakter utworu, korzystając z podanych przymiotników

- wyjaśnia znaczenie wyrazów dynamiczny i statyczny

- barwnie i szczegółowo opisuje obraz, stosując pojęcia plastyczne

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

130.

Zielono mam w głowie i...

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 165

 

Słownik frazeologiczny

- Kazimierz Wierzyński, „Zielono mam w głowie”

zwyczaj topienia Marzanny, nastrój wiersza, przenośnia, podmiot liryczny, prezentacja

- wyjaśnia zwrot mieć zielono w głowie, korzystając ze słownika frazeologicznego

- określa nastrój utworu

- dokańcza zdania rozpoczynające się cytatami z wiersza

- omawia zwyczaj topienia Marzanny, wskazując jego źródła

- wskazuje przenośnie w utworze

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia wichura zachwytu i szczęścia

- opisuje barwnie i szczegółowo marzenia podmiotu lirycznego

- w poetycki sposób dokańcza zdania rozpoczynające się cytatami z wiersza

- przedstawia w formie prezentacji zebrane informacje na temat zwyczaju topienia Marzanny

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.2

4.1

1

131. i 132.

W tajemniczym ogrodzie

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 165–167

 

Słownik poprawnej

polszczyzny

- Frances Eliza Hodgson Burnett, „Ogród”

bohater literacki, środki stylistyczne, funkcje środków stylistycznych, opis zwierzęcia, opis miejsca, odmiana czasownika pleć

- poprawia podane zdania, tak aby były one zgodne z treścią utworu

- określa czas akcji, wskazując odpowiednie fragmenty tekstu

- przedstawia uczucia towarzyszące bohaterce opowiadania

- opisuje wygląd i zachowanie wskazanego zwierzęcia, korzystając z tekstu i fotografii

- wyszukuje w słowniku poprawnej polszczyzny odmianę czasownika pleć

- wyjaśnia znaczenie określonych fragmentów tekstu, wskazując zastosowane w nich środki stylistyczne

- barwnie i sugestywnie opisuje ogród, o którym jest mowa w opowiadaniu

- wyszukuje w różnych źródłach porady na temat uprawy róż, które mogłyby być przydatne dla bohaterki tekstu

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

4.1

2

133.

Próbny sprawdzian po klasie szóstej: „Australia i Oceania”

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Test – czytanie ze zrozumieniem

s. 99–104

 

wyraz pochodny, przyrostek, przedrostek, formant, oboczność, synonim, liczebnik, zasady pisowni wielką i małą literą, zdanie pojedyncze, zdanie złożone, akcent, stopniowanie przymiotników, kolejność alfabetyczna, wykres zdania pojedynczego, grupa podmiotu i orzeczenia, części zdania, środki stylistyczne, podmiot liryczny, archaizm, notatka prasowa

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- zapisuje słowami podany liczebnik wyrażony cyfrą

- wyjaśnia zasady pisowni przymiotników utworzonych od nazw własnych

- układa zdanie pojedyncze oraz zdanie złożone o wyznaczonej tematyce

- określa miejsce danego tytułu w katalogu alfabetycznym

- tworzy formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników

- redaguje notatkę na wskazany temat

- rozpoznaje poszczególne części wyrazu pochodnego

- wymienia synonimy, którymi można zastąpić wskazany wyraz

- zaznacza sylabę akcentowaną w wyrazie

- tworzy zdanie złożone, wyjaśniając znaczenie podanego wyrażenia

- sporządza wykres zdania pojedynczego, zaznaczając grupę podmiotu i grupę orzeczenia oraz nazywając wszystkie części zdania

- odczytuje informacje z diagramu

- określa funkcję środka stylistycznego w podanym wyrażeniu

- wskazuje w wierszu podmiot liryczny

- rozpoznaje w tekście archaizm

- redaguje notatkę prasową zgodną z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.5

1

134.

To było niesamowite przeżycie

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 168

 

Encyklopedia

Media informują...:

- Katarzyna Wiatroszak, „Jak doszło do spotkania z humbakiem”

artykuł prasowy i jego elementy (tytuł, śródtytuł, lead), opis zwierzęcia, relacja

- wyjaśnia znaczenie słowa humbak na podstawie encyklopedii

- opisuje wrażenia rybaków ze spotkania ze zwierzęciem, odnosząc się do odpowiednich fragmentów tekstu

- relacjonuje wydarzenia opisane w artykule

- proponuje temat artykułu prasowego związanego z ekologią

- opisuje zwierzę, o którym jest mowa w tekście

- wyjaśnia znaczenie słów: zelektryzować i relacje na podstawie kontekstu

- relacjonuje wymyślone przez siebie wydarzenie

- redaguje artykuł prasowy związany z ekologią, zawierający wszystkie niezbędne elementy oraz poprawny pod względem kompozycyjnym i językowym

1.1

2.1

2.3

2.5

4.1

5.1

1

135.

Przed egzaminami

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 169–171

- Jarosław Rudniański, „Jak zdawać egzaminy?”

notatka, tryb rozkazujący czasowników, zasady przygotowania się do egzaminu i technika zdawania

- sporządza notatkę w dowolnej formie dotyczącą właściwego przygotowania się do egzaminu

- omawia technikę rozwiązywania testów

- opisuje sposób przygotowywania się do napisania wypracowania

- formułuje rady dotyczące zapobiegania stresowi przed egzaminem, odwołując się do własnych doświadczeń

- sporządza notatkę w dowolnej formie dotyczącą właściwego przygotowania się do egzaminu, uwzględniając czynności, których nie należy wykonywać przed egzaminem

- wyjaśnia przyczyny pojawiania się stresu przed egzaminem

- odwołuje się do własnych doświadczeń podczas formułowania rad dotyczących zapobiegania stresowi

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.2

3.4

1

136.

Bo im kto ma więcej rozumu, tym bardziej wątpi, czy ma go dosyć

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 172–177

- Charles Perrault, „Knyps z czubkiem”

intencja wypowiedzi (obietnica, prośba, żart, namowa), komentarz i ocena w wypowiedzi, chronologia, synonim, baśń, charakterystyka postaci, morał, wydarzenia realistyczne i fantastyczne, notatka w formie schematu, zaproszenie

- formułuje wypowiedzi zgodne z podanymi intencjami

- układa chronologicznie zdania wypisane z opowiadania

- opowiada o zdarzeniach opisanych w tekście

- wymienia cechy baśni, korzystając z zamieszczonego schematu

- charakteryzuje głównego bohatera baśni

- tworzy w formie schematu notatkę na temat przeczytanego tekstu

- proponuje inne tytuły dla baśni

- rozpoznaje poprawne wyjaśnienia pojęć: intencja wypowiedzi, komentarz i ocena w wypowiedzi

- odszukuje w utworze synonimy podanych wyrazów

- wypisuje z tekstu słowa, które mogłyby stanowić morał baśni

- wskazuje w tekście przykłady zdarzeń oraz postaci realistycznych i fantastycznych

- wyjaśnia znaczenie cytatu na temat rozumu

- redaguje zaproszenie na wykład dotyczący baśni, zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.1

3.4

1

137.

Gość w dom, Bóg w dom

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 177–178

- Magdalena Grądzka, „Piast Kołodziej”

podanie, legenda, plan wydarzeń, chronologia, równoważnik zdania, zdanie, list

- opowiada o zdarzeniach opisanych w tekście

- porządkuje punkty planu zgodnie z chronologią

- uzupełnia zdania podanymi wyrazami we właściwej formie

- opowiada wybraną legendę własnego regionu, korzystając z różnych źródeł

- przekształca równoważniki zdań na zdania

- pisze list, w którym streszcza wybraną legendę własnego regionu, dostosowując zapis do formy wypowiedzi oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

4.1

1

138.

Dlaczego szczur został ukarany?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 179

- Ignacy Krasicki, „Szczur i kot”

cechy bajki, morał, cechy baśni, rzeczowniki odprzymiotnikowe, notatka w formie schematu

- wypisuje w punktach najważniejsze cechy bajki

- przedstawia własnymi słowami sytuację opisaną w utworze

- charakteryzuje bohatera bajki za pomocą wskazanych przymiotników

- tworzy rzeczowniki od określonych przymiotników

- podaje przykłady ludzkich zachowań podobnych do zachowania bohatera utworu

- wyjaśnia pojęcie: morał

- udowadnia, że prezentowany utwór jest bajką

- zapisuje definicję bajki w postaci schematu

- określa cechy charakterystyczne bajki oraz baśni

- formułuje morał bajki

1.1

1.2

2.1

2.3

3.1

3.2

1

139.

Co wydarzyło się na weselu Peleusa i Tetydy?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 180–182

 

Jan Parandowski, „Mitologia”

- Nikos Chadzinikolau, „Jabłko niezgody”

mit, cechy mitu, chronologia, plan wydarzeń, streszczenie, opowiadanie

- czyta tekst z podziałem na role

- opowiada o zdarzeniach przedstawionych w tekście

- wymienia cechy mitu

- uporządkowuje chronologicznie podane wypowiedzenia, tworząc plan wydarzeń

- redaguje streszczenie mitu zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- przedstawia, jak postąpiłby na miejscu bohatera mitu

- odszukuje w „Mitologii” wskazane informacje

- czyta tekst z podziałem na role, oddając charakter i uczucia postaci za pomocą odpowiedniej interpretacji głosowej

- wymienia elementy tekstu świadczące o tym, że jest on mitem

- udowadnia przydatność znajomości mitów, formułując odpowiednie argumenty

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.2

3.4

1

140.

Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki...

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 182

 

Jan Parandowski, „Mitologia”

- Leopold Staff, „Odys”

przesłanie wiersza, adresat wiersza, strofa, rym dokładny, środki stylistyczne

- odczytuje tekst głośno i wyraźnie

- przedstawia własnymi słowami treść wiersza

- określa rodzaj rymów i liczbę strof w utworze

- wyróżnia nazwy środków stylistycznych wśród podanych pojęć

- opowiada historię tytułowego bohatera wiersza, korzystając z „Mitologii”

- rozpoznaje adresata wiersza

- wyjaśnia przesłanie utworu

- nazywa środki stylistyczne występujące w wierszu

- z zaangażowaniem recytuje tekst, dbając o właściwą interpretację głosową

1.1

1.2

2.1

4.1

1

141.

Śpieszmy się kochać ludzi

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Porozmawiajmy o wartościach

s. 183–186

- Eric-Emmanuel Schmitt, „Pierwszy list”

sentencja, przesłanie utworu

- wymienia wartości, które ceni w życiu najbardziej

- opowiada o uczuciach towarzyszących mu w trakcie czytania tekstu

- przedstawia bohatera utworu

- odszukuje w tekście informacje na temat zachowania osób z otoczenia bohatera

- wypisuje z tekstu wypowiedź o charakterze sentencji

- porządkuje wymienione nazwy wartości w odpowiedniej hierarchii

- wypowiada się na temat zachowania różnych osób w obliczu śmierci, odwołując się do treści utworu

- omawia główną myśl utworu

- nazywa wartość, o której jest mowa w tekście

- wyjaśnia przesłanie wiersza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się”

1.1

2.1

3.1

3.4

1

142.

Czy dzieci epoki atomu rozumieją ten wiek?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Porozmawiajmy o wartościach

s. 187

- Czesław Janczarski, „Nie mijam”

podmiot liryczny

- opisuje zachowania podmiotu lirycznego świadczące o wrażliwości na cierpienia innych

- określa na podstawie treści wiersza, czym charakteryzuje się epoka atomu

- wyjaśnia sens sformułowania mijam, nie mijam, dopisując do poszczególnych części odpowiednie nazwy postaw

- porównuje postępowanie ludzi z zachowaniami zwierząt, wskazując podobieństwa między nimi

- opisuje uczucia podmiotu lirycznego

- wymienia znane osoby, które są wrażliwe na krzywdę innych, i podaje przykłady ich zachowań

- wyjaśnia znaczenie wskazanego cytatu

1.1

1.2

2.1

3.1

5.1

1

143.

Czemu by nie zamieszkać w tęczowej wiosce?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Porozmawiajmy o wartościach

s. 188–189

- Kinga Dunin, „Zrobieni na niebiesko”

przypowieść, przenośnia, tolerancja, nietolerancja

- wyjaśnia powód pomalowania wszystkich domów na niebiesko w wiosce opisanej w tekście

- układa wyrazy z rozsypanek literowych

- tłumaczy znaczenie pojęć: tolerancja, nietolerancja, przypisując im odpowiednie postawy lub cytaty

- podaje przykłady zachowań świadczących o tolerancji i jej braku

- dostrzega związek z tekstem pojęć: tolerancja, nietolerancja

- omawia sposób traktowania w wiosce osób różniących się od większości

- charakteryzuje grupę niebieskich i żółtych, podając odpowiednie cytaty

- wyjaśnia pojęcie: przypowieść

- odczytuje ukryty sens przypowieści, odwołując się do różnych dziedzin życia

- tłumaczy przenośne znaczenie wyrażenia tęczowa wioska

- odnosi problem opisany w tekście do świata nastolatków, uzasadniając swoją wypowiedź odpowiednimi przykładami

1.1

1.2

2.1

3.2

3.4

1

144.

Czym zajmuje się filozofia?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Porozmawiajmy o wartościach

s. 189–191

 

Encyklopedia

Słownik języka polskiego

- Jostein Gaarder, „Ważne pytania”

filozofia, argument, opowiadanie, notatka i jej rodzaje (wyliczenie w punktach, tabela, schemat)

- wskazuje pytania o charakterze filozoficznym

- wyjaśnia na podstawie słownika języka polskiego lub encyklopedii znaczenie słów filozof, filozofia

- sporządza notatkę w dowolnej formie dotyczącą podobieństw i różnic między światem roślin, zwierząt i ludzi widzianych przez bohaterkę tekstu

- wymienia warunki, które muszą być spełnione, aby życie człowieka było szczęśliwe

- wyraża zdanie na temat związku pomiędzy szczęśliwym życiem a wygraną na loterii

- tłumaczy znaczenie zwrotu dociekać istoty rzeczy

- opisuje postawę bohaterki tekstu

- wyjaśnia, czym charakteryzują się pytania filozoficzne

- podaje przyczynę myślenia filozoficznego

- układa pytania o charakterze filozoficznym

- wymienia pytania pojawiające się w tekście, na które trudno jest udzielić odpowiedzi

- redaguje w interesujący sposób opowiadanie na temat lenistwa jako źródła wszelkiego zła

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

4.1

5.1

1

145.

Wybitni Polacy

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Najwybitniejsi Polacy

s. 192–193

 

Encyklopedia

- Krystyna Drzewiecka, „Sławni Polacy”

polscy laureaci Nagrody Nobla, równoważnik zdania

- wymienia imiona i nazwiska kilku wybitnych Polaków

- łączy nazwiska sławnych Polaków z odpowiednimi określeniami ich działalności

- rozpoznaje znanych Polaków na fotografiach

- podaje w postaci równoważników zdań najważniejsze informacje na temat kilku wybitnych Polaków

- wymienia polskich noblistów

- charakteryzuje działalność polskich laureatów Nagrody Nobla na podstawie informacji z różnych źródeł

1.1

2.1

2.5

3.2

4.1

1

146.

Co może jeden człowiek?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Najwybitniejsi Polacy

s. 194

- Czesław Miłosz, „Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II”

postać papieża Jana Pawła II, prezentacja, oda, nastrój wiersza, adresat wiersza

- podaje najważniejsze informacje dotyczące papieża Jana Pawła II

- określa nastrój towarzyszący recytacji wiersza

- charakteryzuje adresata utworu

- rozpoznaje podmiot liryczny wiersza

- wymienia prośby podmiotu lirycznego kierowane do papieża, cytując fragmenty wiersza

- przygotowuje na podstawie różnych źródeł krótką prezentację dotyczącą życia i działalności Jana Pawła II

- określa wpływ znaczenia osoby adresata na recytację utworu

- wskazuje w wierszu cechy charakterystyczne ody

- wyjaśnia, dlaczego papieża wielbią młodzi

1.1

1.2

2.1

2.5

3.2

4.1

1

147.

Czy świat zrozumiał, jakiego mieliśmy gościa?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Najwybitniejsi Polacy

s. 195

- Jarosław Mikołajewski, „Czy Jego już nie ma?”

artykuł prasowy, postać papieża Jana Pawła II, streszczenie

- wypisuje z tekstu określenia Jana Pawła II

- charakteryzuje postać Jana Pawła II

- określa nastrój tekstu

- przedstawia wspomnienia znanych mu osób dotyczące Jana Pawła II

- streszcza w jednym zdaniu fragment artykułu

- opowiada o swoich uczuciach podczas czytania

- tłumaczy sens wskazanych cytatów

- określa, co pozostawiają po sobie na świecie wielcy ludzie

1.1

1.2

2.1

3.1

5.1

1

148.

Jan Matejko malarzem dziejów Polski

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Najwybitniejsi Polacy

s. 196–198

 

Album malarstwa z dziełami Jana Matejki

- Jadwiga Stępieniowa, „Malarz dziejów Polski”

 

Dzieła sztuki pod lupą:

- Jan Matejko, „Hołd pruski”

postać Jana Matejki, postać Stańczyka, opis obrazu, patriotyzm

- odnajduje w tekście informacje potrzebne do uzupełnienia krzyżówki

- podaje tytuły znanych dzieł Jana Matejki

- wyjaśnia przyczynę malowania obrazów historycznych przez Matejkę

- wyszukuje w albumach obrazy Jana Matejki

- opisuje swoje wrażenia dotyczące obrazu „Hołd pruski”

- wymienia czynności osób ukazanych na obrazie

- wybiera odpowiednie określenia dzieła

- charakteryzuje postać Stańczyka, korzystając z różnych źródeł informacji

- wyczerpująco i szczegółowo opisuje wybrane dzieło Jana Matejki, stosując pojęcia plastyczne

- wskazuje na obrazie „Hołd pruski” osoby wymienione w tekście

- opisuje barwy dominujące na obrazie, określając ich wpływ na nastrój dzieła

- argumentuje zasadność stwierdzenia, że Jana Matejkę można nazwać patriotą

1.1

2.1

2.3

2.5

3.2

3.4

4.1

1

149.

Jakie obrazy i uczucia wywołuje utwór „Odejście Fryderyka”?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Najwybitniejsi Polacy

s. 199

- Stanisław Ryszard Dobrowolski, „Odejście Fryderyka”

- Fryderyk Chopin, „Etiuda rewolucyjna”

postać Fryderyka Chopina, prezentacja, adresat wiersza

- przedstawia postać Fryderyka Chopina

- wymienia obrazy i dźwięki wywołane lekturą wiersza

- wykonuje ilustracje do wysłuchanych utworów Fryderyka Chopina

- przygotowuje ciekawą i oryginalną prezentację dotyczącą życia i twórczości Fryderyka Chopina

- wskazuje w utworze bezpośrednie zwroty do adresata

- określa, kim jest adresat utworu

- opisuje swoje emocje wywołane muzyką Fryderyka Chopina

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

150.

W jaki sposób Ciamciara zdał egzamin z historii?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne sytuacje

s. 200–203

- Edmund Niziurski, „Egzamin z historii”

postać Edmunda Niziurskiego, miejsce akcji, związek frazeologiczny

- określa narratora i miejsce akcji

- opowiada o zdarzeniach przedstawionych w tekście

- opisuje nastroje bohaterów podczas poszczególnych wydarzeń

- bierze udział w konkursie, układając pytania związane z tekstem

- rozpoznaje bohaterów literackich opisanych w podanych zdaniach

- charakteryzuje bohaterów literackich na podstawie dokonanych przez nich czynów

- przedstawia twórczość Edmunda Niziurskiego

- omawia wydarzenia historyczne wymienione w opowiadaniu

- opowiada o prawdziwej lub wymyślonej sytuacji, stosując sformułowania i związki frazeologiczne występujące w utworze

- bierze udział w konkursie, poprawnie odpowiadając na pytania związane z tekstem

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.4

1

151.

Czy Zenka można nazwać bohaterem?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne sytuacje

s. 204–206

- Irena Jurgielewiczowa, „Bohaterski czyn Zenka”

postać Ireny Jurgielewiczowej, chronologia, zaimek, związek frazeologiczny, streszczenie

- porządkuje chronologicznie cytaty z opowiadania

- układa pytania do tekstu rozpoczynające się od określonych zaimków

- wskazuje w tekście zdania opisujące uczucia bohaterów

- wymienia cechy osoby zdolnej do zachowań opisanych w tekście

- pisze streszczenie opowiadania zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- charakteryzuje twórczość Ireny Jurgielewiczowej

- wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego zachować zimną krew, odnosząc go do zachowania głównego bohatera tekstu

- ocenia postawę głównego bohatera

- czyta w całości zaproponowane lektury: „Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego, „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.1

3.4

1

152.

Filmy znane i nieznane

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne sytuacje

s. 207–209

 

Program telewizyjny

- Elżbieta Królikowska-Avis, „Filmowe ABC”

gatunki filmów (komedia, western, science-fiction, film katastroficzny, detektywistyczny, podróżniczy, płaszcza i szpady, horror), notatka, czas i miejsce akcji, opis filmu, adaptacja filmowa

- wypisuje z tekstu nazwy gatunków filmowych

- wymienia gatunki filmowe wraz z przykładami różniące się od siebie czasem wydarzeń

- wypowiada się na temat oglądania horrorów przez dzieci

- przyporządkowuje kadry z filmów odpowiednim gatunkom filmowym

- opisuje wybrany przez siebie film, określając jego tematykę i gatunek oraz uwzględniając wady i zalety dzieła

- analizuje ofertę mediów na podstawie programu telewizyjnego

- wybiera z programu telewizyjnego filmy przeznaczone dla dzieci i młodzieży

- charakteryzuje wymienione w tekście gatunki

filmowe, korzystając z różnych źródeł informacji

- dopisuje nazwiska autorów do podanych tytułów książek

- określa gatunek adaptacji filmowych wymienionych powieści

- sporządza w dowolnej formie notatkę o filmach science-fiction, charakteryzując bohaterów oraz czas i miejsce akcji

- przytacza argumenty mogące pojawić się w dyskusji na temat oglądania horrorów przez dzieci

- opisuje wybrany przez siebie film, podając nazwiska reżysera i aktorów grających główne role oraz zachęcając lub zniechęcając do jego obejrzenia

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

4.1

4.2

1

153. i 154.

Zabawy ortograficzne

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Piszemy bez błędów

s. 210–212

 

Zeszyt ucznia

R: Dodatkowe ćwiczenia ortograficzne

s. 114–116, 119–120

 

zasady pisowni wyrazów z przeczeniem nie, z ó i u, rz i ż, ch i h, zasady pisowni liczebników wielowyrazowych, przymiotników złożonych, nazw własnych oraz nazw mieszkańców państw i miast, form rzeczowników w celowniku liczby mnogiej, czasowników w czasie przeszłym, rzeczowników zakończonych na: -ja, -ia, zasady interpunkcji polskiej

- korzystając z tekstu, wypowiada się na temat sposobów nauki ortografii

- wypisuje z opowiadania wszystkie wyrazy z przeczeniem nie

- częściowo uzupełnia tekst brakującymi literami ó i u, rz i ż, ch i h

- dopisuje do podanych wyrazów przeczenie nie

- zapisuje słownie liczebniki wielowyrazowe

- wymienia przykłady przymiotników złożonych

- tworzy nazwy mieszkańców wymienionych miast i państw

- podpisuje ilustracje odpowiednimi rzeczownikami

- dopisuje do wskazanych bezokoliczników niektóre formy w czasie przeszłym

- tworzy formy dopełniacza liczby pojedynczej wymienionych rzeczowników

- stosuje zasady pisowni nazw własnych wielką literą

- wstawia brakujące znaki interpunkcyjne

- wyjaśnia pisownię wypisanych wyrazów z przeczeniem nie

- uzupełnia tekst brakującymi literami ó i u, rz i ż, ch i h

- podaje zasady pisowni liczebników wielowyrazowych oraz przymiotników złożonych

- tworzy formy celownika liczby mnogiej rzeczowników

- tworzy od bezokolicznika odpowiednie formy czasowników w czasie przeszłym, dbając o poprawną pisownię

- wyjaśnia zasady pisowni rzeczowników zakończonych na: -ja, -ia

- podpisuje ilustracje właściwymi przymiotnikami złożonymi

- odgaduje przymiotniki złożone na podstawie opisów ich znaczenia

- wymienia najważniejsze zasady polskiej interpunkcji

1.1

2.3

2.5

5.1

2

155.

Marcowe i kwietniowe wędrówki po Europie

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Marcowe i kwietniowe wędrówki po Europie

s. 215

 

Słownik frazeologiczny

Encyklopedia

Przewodniki turystyczne

Mapa Europy

 

mapa, opis miejsca, związek frazeologiczny

- odszukuje na mapie prezentowane miejsca

- wyróżnia na podstawie fotografii elementy charakterystyczne dla stroju szkockiego

- wymienia zabytki znajdujące się w Wenecji

- opisuje otoczenie mostu widocznego na fotografii

- wypisuje ze słownika związki frazeologiczne ze słowem maska

- opisuje wybrane miejsce, zachęcając do jego zwiedzania

- opowiada o położeniu geograficznym prezentowanych miejsc, krótko je charakteryzując

- znajduje w różnych źródłach informacje na temat Gór Kaledońskich i Wenecji

- barwnie i szczegółowo opisuje narodowy strój szkocki na podstawie zamieszczonej fotografii

- opisuje weneckie zabytki i zwyczaje, korzystając z encyklopedii lub przewodników turystycznych

- tworzy oryginalny i ciekawy folder turystyczny zachęcający do odwiedzenia opisanych miejsc

1.1

1.4

2.1

2.2

2.3

2.5

4.1

1

156.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Czy już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 213–214, 216–219

 

gatunki literackie (przypowieść, legenda, mit, powieść podróżnicza), słownictwo o charakterze teoretyczno-literackim właściwe dla prozy i poezji, świat przedstawiony, środki stylistyczne (epitet, przenośnia, porównanie, rym), mapa, opis miejsca, hasło słownikowe, sprawozdanie

- odróżnia fragment przewodnika turystycznego od fragmentu baśni, legendy i wiersza

- wskazuje poprawne zakończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- określa czas wydarzeń opisanych w tekście

- układa kilka zdań na temat fotografii zamieszczonej w podręczniku

- wyjaśnia ostatnie wersy utworu

- odszukuje potrzebne informacje na planie miasta

- wymienia elementy hasła słownikowego

- przyporządkowuje odpowiedni słownik lub rodzaj książki do danej informacji

- pisze sprawozdanie z wycieczki, zgodnie z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wyjaśnia pojęcie: przypowieść

- rozpoznaje gatunki literackie (legendę, mit, powieść podróżniczą)

- podaje charakterystyczne cechy legendy, mitu i powieści podróżniczej

- posługuje się w wypowiedzi słownictwem o charakterze teoretyczno-literackim właściwym dla prozy oraz poezji

- wyczerpująco i szczegółowo opisuje fotografię, zwracając uwagę na wygląd budynków, ich otoczenie i pogodę

- odszukuje w tekście epitety i przenośnie

- pisze sprawozdanie z wycieczki, budując tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

1.4

2.1

2.3

2.5

3.1

1

157.

Dlaczego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętem narodowym?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie lato

s. 221–222

 

Encyklopedia

- Rajnold Suchodolski, „Mazurek 3 maja”

- Jan Matejko, „Konstytucja 3 maja 1791 roku”

opis obrazu, postać Hugona Kołłątaja

- wymienia sposoby spędzania wolnego czasu latem

- omawia wydarzenia 3 maja 1791 r.

- opowiada o treści wiersza

- wyjaśnia, jaka scena została ukazana na obrazie

- przedstawia postać Hugona Kołłątaja, wykorzystując informacje zawarte w encyklopedii

- prezentuje w dowolnej formie informacje na temat Konstytucji 3 maja

- opisuje emocje wyrażone w wierszu, nawiązując do sytuacji przedstawionej na obrazie

- tłumaczy sens określenia konstytucji zawartego w utworze

- omawia sytuację Polski przed uchwaleniem konstytucji

- wyjaśnia przyczynę obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja jako święta narodowego

- barwnie i szczegółowo opisuje fragment obrazu

1.1

2.1

2.5

3.1

3.2

4.1

1

158.

Twoje ręce – Mamusiu...

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie lato

s. 222–223

- Jan Twardowski, „Ręce”

nadawca i adresat utworu, czasownik w formie osobowej, środki stylistyczne (przenośnia, epitet, porównanie), podmiot liryczny, autorytet

- określa nadawcę i adresata utworu

- wypisuje z tekstu czasowniki w formie osobowej

- odszukuje w utworze epitety określające ręce matki

- wymienia nazwy roślin i zwierząt występujące w utworze

- podaje nazwę środka stylistycznego, który oprócz epitetów najczęściej pojawia się w utworze

- wskazuje jedną spośród bliskich mu osób, którą uznaje za wzór do naśladowania

- uzasadnia swój wybór osoby godnej naśladowania

- wskazuje w wierszu czasowniki użyte w znaczeniu przenośnym

- podaje funkcję środka stylistycznego najczęściej pojawiającego się w tekście, odnosząc się do konkretnych przykładów

- wyjaśnia słowa podmiotu lirycznego dotyczące rąk matki

- wymienia nazwiska znanych osób mogących być autorytetami w określonych dziedzinach

1.1

1.2

2.1

3.4

1

159.

Czy warto być harcerzem?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie lato

s. 223–224

 

Słownik frazeologiczny

- Seweryna Szmaglewska, „Wakacje za pasem”

- „Słowniczek obozowicza”

akapit, związek frazeologiczny, postać Zawiszy Czarnego, opowiadanie

- opowiada treść przeczytanego tekstu

- znajduje w różnych źródłach informacje dotyczące harcerstwa

- układa z odgadniętymi wyrazami zdania dotyczące lata i wakacji

- pisze opowiadanie, wykorzystując podane słownictwo

- wyjaśnia treść ostatniego akapitu tekstu

- opowiada o postaci Zawiszy Czarnego

- pisze barwne i ciekawe opowiadanie, używając wyrazów ze „Słowniczka obozowicza” oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

4.1

1

160.

Prawdziwe święto książki w Warszawie

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Zanim przyjdzie lato

s. 225

Media informują...:

- Daniel Kuropaś, „50. Międzynarodowe Targi Książki”

artykuł prasowy, bestseller, sprawozdanie

- opowiada treść przeczytanego artykułu

- zapisuje tytuły najbardziej znanych baśni Hansa Christiana Andersena

- wyjaśnia pojęcie: bestseller

- wymienia elementy sprawozdania

- proponuje dwa atrakcyjne tytuły dla przeczytanego artykułu

- wskazuje w tekście elementy sprawozdania

- tworzy listę bestsellerów, zasięgając informacji w księgarni lub w bibliotece

1.1

2.1

2.2

4.1

1

161.

Cud nad cudy

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W harmonii z naturą

s. 226–228

 

Słownik języka polskiego

Słownik frazeologiczny

Prognoza pogody z gazety codziennej

- Wisława Szymborska, „Jarmark cudów”

ekologia, powtórzenie, związek frazeologiczny, zdanie złożone, kontrast, prognoza pogody

- odszukuje słowo najczęściej powtarzające się w wierszu

- dopisuje do słowa cud wszystkie określenia z tekstu

- wymienia na podstawie słowników określenia, z którymi łączy się wyraz cud oraz związki frazeologiczne z tym słowem

- wypisuje z wiersza pary wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym

- podaje przykłady zjawisk lub wydarzeń uważanych za cuda, uzasadniając swój wybór

- wyjaśnia znaczenie tytułu utworu

- wskazuje zwrotkę wiersza kojarzącą się z prognozą pogody

- odwołując się do zagadnień związanych z ochroną przyrody, wskazuje związek między parami ilustracji

- przedstawia własnymi słowami cuda opisane w wierszu

- porównuje określenia, z którymi słowo cud występuje w utworze i w słowniku

- wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych ze słowem cud

- tworzy zdania złożone ze związkami frazeologicznymi

- omawia sposób zestawienia ze sobą elementów przyrody opisanych w wierszu, zauważając zastosowanie kontrastu

- zapisuje prognozę pogody, wykorzystując informacje z telewizji, gazet lub internetu

- układa zgodne z charakterem utworu hasło ze słowem cud

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

3.7

4.1

5.1

1

162.

Jakie obowiązki ma człowiek wobec wszystkich roślin i zwierząt?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W harmonii z naturą

s. 228–230

- Jostein Gaarder, „Rośliny i zwierzęta Zofii”

prezentacja

- wymienia nazwy ożywionych elementów przyrody, o których jest mowa w tekście

- wypisuje z opowiadania wiadomości dotyczące zwierząt przedstawionych na ilustracjach

- kompletuje materiał ilustracyjny do prezentacji Żyjemy w harmonii z naturą

- wyjaśnia różnicę między człowiekiem a innymi istotami zamieszkującymi Ziemię

- określa na podstawie tekstu i własnych doświadczeń obowiązki człowieka wobec zwierząt i roślin

- przygotowuje ciekawą prezentację na temat Żyjemy w harmonii z naturą na podstawie informacji z różnych źródeł, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

1.1

2.1

2.5

3.6

3.7

4.1

5.8

1

163.

W trosce o Ziemię

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W harmonii z naturą

s. 231–232

- Jerzy Bielunas, „My chcemy grać w zielone”

podmiot liryczny, adresat wiersza, środki stylistyczne (epitet, przenośnia, pytanie retoryczne, onomatopeja, powtórzenie, zdrobnienie, rym), znaki interpunkcyjne i ich funkcja, rodzaje zdań, związek frazeologiczny, plakat, ekologia

- określa osobę mówiącą w wierszu

- wskazuje adresata utworu

- wymienia znaki interpunkcyjne występujące w tekście

- układa zdanie z podanym związkiem frazeologicznym

- rozpoznaje typ zdań przeważających w utworze

- wykonuje plakat o tematyce ekologicznej

- omawia skutki zanieczyszczenia środowiska, korzystając z wiersza i podpisów pod fotografiami

- wskazuje w wierszu środki stylistyczne

- omawia funkcję znaków interpunkcyjnych najczęściej występujących we wskazanych zwrotkach wiersza

- tłumaczy sens zwrotów i wyrażeń: stawiać coś na głowie, gra w zielone

- uzasadnia swoje zdanie na temat motywów postępowania ludzi zachowujących się w sposób opisany w utworze

- wykonuje ciekawy plakat o tematyce ekologicznej, dbając o estetykę wykonania i oryginalność pomysłu

- analizuje wpływ człowieka na środowisko naturalne

1.1

1.2

2.1

2.5

3.2

3.4

5.8

1

164.

Człowiek jest częścią przyrody

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W harmonii z naturą

s. 233

 

Albumy malarstwa polskiego XIX w.

Dzieła sztuki pod lupą:

- Józef Chełmoński, „Owczarek”

- Thomas Gainsborough, „Pan i Pani Andrews”

postać Józefa Chełmońskiego, gama kolorystyczna, opis obrazu

- wymienia elementy przyrody przedstawione na poszczególnych obrazach

- opisuje czynności ukazanych osób

- określa nastrój obu dzieł

- wskazuje obraz, który najlepiej pasuje do słów w harmonii z naturą

- odszukuje w albumach malarstwa inne dzieła Józefa Chełmońskiego

- omawia kompozycję i gamę kolorystyczną każdego z obrazów

- barwnie i szczegółowo opisuje wybrany obraz, stosując pojęcia plastyczne

- w poprawny i interesujący sposób opowiada wymyśloną historię, której bohaterem jest przedstawiona postać

- prezentuje twórczość Józefa Chełmońskiego, wykorzystując różne źródła informacji

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

4.1

1

165.

Czy można odmówić dziedziczenia świata?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W harmonii z naturą

s. 234

- Bill Watterson, „Zagrożenia ekologiczne”

komiks, ekologia, prezentacja

- opowiada o sytuacji przedstawionej w komiksie

- wyjaśnia przyczynę wydarzeń ukazanych w komiksie

- nazywa uczucia towarzyszące bohaterom

- omawia postawę jednego z bohaterów

- przedstawia własną ocenę prezentowanych zdarzeń

- przygotowuje prezentację w dowolnej formie dotyczącą sposobów ochrony przyrody

1.1

1.2

2.1

2.5

3.2

3.4

5.8

1

166.

Co znajduje się za drzwiami, które otworzy życie?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Blaski i cienie dorastania

s. 235–236

- Józef Baran, „***”

podmiot liryczny, adresat wiersza, przesłanie wiersza, neologizm, atrybut, związek frazeologiczny, opowiadanie

- określa podmiot liryczny i adresata utworu

- omawia pragnienia podmiotu lirycznego

- tłumaczy sens wskazanego neologizmu

- wyjaśnia znaczenie wymienionych atrybutów dzieciństwa

- układa zdania z wybranymi związkami frazeologicznymi

- wymienia zalety dzieciństwa i dorosłości

- opowiada o tym, co znajduje się za drzwiami, które otworzy życie

- przedstawia podaną sytuację z dwóch różnych punktów widzenia, wcielając się w role rodziców i dziecka

- wymienia przykłady różnych sytuacji, w których odczucia osoby dorosłej i dziecka są różne

- zapisuje przesłanie płynące z wiersza

- tłumaczy znaczenie wskazanych związków frazeologicznych

- układa opowiadanie z użyciem wybranych związków frazeologicznych, dbając o spójność tekstu oraz poprawność kompozycyjną i językową

- porównuje treść wersów mówiących o rodzajach kwitnienia z okresami życia ludzkiego (dzieciństwem i dorosłością)

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

1

167.

Co to jest miłość?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Blaski i cienie dorastania

s. 236–239

 

Słownik frazeologiczny

- Kornel Makuszyński, „Koza”

- Bill Watterson, „To jest miłość!”

- Leon Perrault, „Strzały Kupidyna”

opowiadanie, komiks, środki stylistyczne (porównanie, przenośnia), humor, związek frazeologiczny, opis rzeźby

- wypisuje z tekstu „Koza” przenośnie

- zauważa porównania pojawiające się w opisie uczuć bohatera tekstu opowiadania

- wskazuje w obu tekstach sytuacje lub wypowiedzi o charakterze humorystycznym

- rozpoznaje stopnie pokrewieństwa

- wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego strzała Amora, korzystając ze słownika

- opisuje obraz „Strzały Kupidyna”

- porównuje opowiadanie i komiks, zwracając uwagę na treść i sposób jej przedstawienia

- analizuje stany i objawy zakochania ukazane w każdym z utworów

- tłumaczy sens przenośni występujących w tekście „Koza”

- opowiada treść utworu „Koza” z punktu widzenia dziewczyny, opisując wrażenia, które mógł wywrzeć na niej bohater

- barwnie i wyczerpująco opisuje obraz „Strzały Kupidyna”, stosując pojęcia plastyczne

- tworzy oryginalny komiks o podanej tematyce, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

- wyjaśnia, kim byli Romeo i Julia

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

1

168.

W jaki sposób poeta opisał miłość?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Blaski i cienie dorastania

s. 240

- Konstanty Ildefons Gałczyński, „Rozmowa liryczna”

- Dariusz Twardoch, „Serca motyli przybliż i przytul”

dialog, wyliczenie, funkcja wyliczenia

- czyta wiersz z podziałem na role

- określa osoby prowadzące rozmowę

- wypisuje z tekstu wyliczenia związane z czasem i miejscem

- zastępuje jednym słowem wyliczenia występujące w wierszu

- redaguje dialog, który mógłby się odbyć między przedstawionymi postaciami

- głośno i wyraźnie czyta wiersz z podziałem na role, z właściwą intonacją i zaangażowaniem

- wyjaśnia funkcję wyliczeń w utworze

- wypowiada się na temat sposobu opisania miłości w wierszu

- wzorując się na wierszu, redaguje poprawny i ciekawy dialog, który mógłby się odbyć między postaciami przedstawionymi na obrazie

1.1

1.2

2.1

1

169.

Czy pani Jeffreys postąpiła słusznie?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Blaski i cienie dorastania

s. 241–245

- Jacqueline Wilson, „Bliźniaczki”

narrator, świat przedstawiony i jego elementy, opowiadanie, streszczenie, list oficjalny

- określa narratora opowiadania

- wymienia formy wypowiedzi, za pomocą których ukazano losy bohaterek

- przedstawia wydarzenia opisane w tekście

- wyraża opinię na temat jednej z postaci występujących w opowiadaniu

- opowiada dalszy ciąg opisanej historii

- gromadzi szczegółowe informacje o obu bohaterkach

- pisze streszczenie tekstu zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- wskazuje elementy listu oficjalnego

- ocenia postępowanie nauczycielki wobec bohaterek, podając odpowiednie argumenty

- redaguje ciekawe opowiadanie na określony temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

- wyróżnia cechy i zachowania wspólne dla obu bohaterek

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

1

170.

Problemy okresu dojrzewania

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur dorastają

s. 246–249

- Jacqueline Wilson, „Spójrz na siebie, Zoë”

problemy okresu dojrzewania (anoreksja, bulimia, kompleksy), bohater pierwszo- i drugoplanowy, szczegółowy plan wydarzeń, opis

- określa zalety i wady dorastania

- wypowiada się na temat objawów oraz skutków anoreksji i bulimii

- wymienia postacie występujące w opowiadaniu

- sporządza szczegółowy plan wydarzeń opisanych w tekście

- opowiada o zmianach w postępowaniu bohaterki, wyjaśniając ich przyczynę

- opisuje sytuację widoczną na fotografii

- wymienia problemy najczęściej wiążące się z okresem dojrzewania

- wyszukuje adresy instytucji świadczących pomoc w przedstawionych problemach

- zabiera głos w dyskusji na temat dobrych i złych stron dorastania

- wskazuje w opowiadaniu bohaterów pierwszo- i drugoplanowych

- przedstawia treść opowiadania, korzystając z planu wydarzeń

- prezentuje postać jednej z bohaterek, wcielając się w jej rolę

- wymienia formy pomocy osobie, która ma obsesję na punkcie odchudzania

- określa związek między treścią opowiadania a sytuacją ukazaną na fotografii

- wyjaśnia znaczenie słów: kompleks, obsesja

- formułuje rady dla osoby, która ma kompleksy z powodu swojego wyglądu

1.1

1.2

2.1

2.2

3.2

3.4

3.7

5.8

1

171.

O czym rozmawiał ojciec z synem?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur dorastają

s. 250–253

- Ewa Nowacka, „Rozmowa z ojcem”

narrator, narracja pierwszo- i trzecioosobowa, opowiadanie

- czyta tekst z podziałem na role

- wymienia uczucia towarzyszące mu podczas czytania

- wskazuje narratora opowiadania

- nazywa zastosowany w tekście typ narracji

- opowiada o rozmowie bohaterów tekstu, wykorzystując w swojej wypowiedzi odpowiednie cytaty

- czyta tekst z podziałem na role, dostosowując ton, tempo i siłę głosu do wskazówek narratora

- wyjaśnia sens ostatniego zdania opowiadania

- wcielając się w rolę jednego z bohaterów, opowiada o uczuciach towarzyszących mu podczas rozmowy

- przygotowuje tekst do wystawienia na scenie, podając niezbędne kostiumy, rekwizyty i dekoracje

- czyta w całości zaproponowane lektury: „Dziewczyny się odchudzają” Jacqueline Wilson, „Słońce w kałuży” Ewy Nowackiej

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.2

1

172.

Jak być kulturalnym użytkownikiem internetu?

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur dorastają

s. 254–255

- Grzegorz Kasdepke, „E-mail”

słownictwo związane z komputerem (e-mail, menu, ikona, bajt, wirus, użytkownik, załącznik), zasady  zachowania obowiązujące w kontaktach przez internet

- łączy pojęcia związane z komputerem z odpowiednimi definicjami

- opowiada o zdarzeniach przedstawionych

w tekście

- rozwiązuje test dotyczący korzystania

z komputera

- formułuje rady dla osób spędzających zbyt dużo czasu przy komputerze

- wypisuje z tekstu czasowniki, przymiotniki i przysłówki określające uczucia wypowiadających się postaci

- wymienia zalety i wady korzystania z komputera, podając odpowiednie argumenty

- formułuje zasady dobrego zachowania obowiązujące w kontaktach przez internet

1.1

2.1

2.2

3.4

5.8

1

173.

Dbajmy o język polski

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Dbajmy o język polski

s. 256–257

 

Zeszyt ucznia

R: Dodatkowe ćwiczenia ortograficzne

s. 117–118

 

Słownik języka polskiego

Słownik ortograficzny Słownik frazeologiczny

- Jerzy Bralczyk, Włodzimierz Gruszczyński, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, „Rozmowy”

słowniki, zapożyczenie, język potoczny, wyrażenie przyimkowe, zwroty grzecznościowe, związek frazeologiczny

- wymienia sposoby zapobiegania wulgaryzacji języka w szkole

- zastępuje określenia potoczne występujące w zdaniach ich literackimi odpowiednikami

- podaje nazwy słowników, w których można odnaleźć wymienione informacje

- odróżnia zwroty grzecznościowe, za pomocą których należy zwracać się do osób dorosłych, od zwrotów stosowanych w kontaktach z rówieśnikami

- wyjaśnia, na czym polega ochrona języka polskiego

- uzasadnia, dlaczego każdy naród powinien dbać o swój język

- omawia zjawiska dotyczące języka polskiego zaprezentowane w tekście

- zastępuje słowa zaczerpnięte z języka angielskiego ich polskimi odpowiednikami

- tworzy poprawne wyrażenia przyimkowe

- uzupełnia podane związki frazeologiczne

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

5.1

1

 

Plan wynikowy opracowała mgr Violetta Rzeszot, doradca merytoryczny i doświadczony nauczyciel języka polskiego.

 


Propozycje lektur do omówienia na lekcjach języka polskiego w klasie VI

Temat lekcji

Środki dydaktyczne, dział programowy

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Standardy wymagań

Liczba godzin

E.T. przybywa na Ziemię

William Kotzwinkle, „E.T.”

adaptacja filmowa, świat przedstawiony i jego elementy, wydarzenia realistyczne i fantastyczne, notatka w formie tabeli (fiszka), opowiadanie, bohater literacki, opis postaci, plakat, ramowy plan wydarzeń, chronologia, priorytet, charakterystyka, dyskusja, ilustracja, notatka prasowa, reklama

- redaguje notatkę w formie fiszki, w której skrótowo prezentuje treść książki

- układa krótką historię na temat jednego z bohaterów za pomocą metody „fabuła z kubka”

- wymienia cechy oraz umiejętności E.T.

- odszukuje w tekście informacje na temat głównych bohaterów oraz statku kosmicznego

- porządkuje punkty planu wydarzeń zgodnie z chronologią

- opowiada o marzeniach i doświadczeniach E.T. związanych z poznawaniem życia na Ziemi

- aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat przyjaźni bohaterów

- przedstawia swoje wrażenia dotyczące powieści

- opisuje wygląd i zachowanie głównych bohaterów

- omawia stan środowiska naturalnego, wskazując elementy, które podobałyby się E.T. oraz te, które by go zaniepokoiły

- redaguje opowiadanie na temat celu przybycia E.T. na Ziemię

- tworzy ciekawe i oryginalne plakaty reklamujące film i książkę „E.T.”

- opowiada treść lektury na podstawie planu

- określa priorytety E.T. na Ziemi

- odgrywa scenkę, prezentując postać Elliotta

- pisze charakterystykę Elliotta

- wykonuje ilustrację statku kosmicznego

- redaguje notatkę prasową o spotkaniu z kosmitą

- uzasadnia swoją opinię na temat książki

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.4

5.8

4

Oskar wsiada w pośpieszny do nieba

Eric-Emmanuel Schmitt, „Oskar i pani Róża”

przesłanie, motto, list oficjalny i nieoficjalny, opowiadanie, notatka prasowa, opis przeżyć, kronika, debata, wywiad, charakterystyka

- odpowiada na pytania sprawdzające znajomość lektury

- odszukuje w tekście informacje o bohaterach

- opowiada o uczuciach i przeżyciach Oskara

- redaguje list do głównego bohatera, opisując w nim swoje odczucia po lekturze powieści

- aktywnie uczestniczy w debacie dotyczącej możliwości poznania życia w ciągu 12 dni

- przedstawia najważniejsze wydarzenia z tekstu w formie kroniki

- określa cechy charakteru, zainteresowania i poglądy pani Róży

- uzasadnia swoją opinię na temat przeczytanej książki

- formułuje przesłanie powieści oraz motto wyrażające myśl przewodnią lektury

- pisze list oficjalny do autora powieści, przedstawiając swoje refleksje dotyczące książki

- redaguje notatkę prasową o przyjeździe autora powieści do Polski

- tworzy opis przeżyć głównego bohatera

- odgrywa scenkę wywiadu z panią Różą

- pisze charakterystykę pani Róży

- ocenia postawę głównych bohaterów

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.1

3.4

4

Z wizytą w szkole sławnych wyczynowców

Edmund Niziurski, „Sposób na Alcybiadesa”

narrator, świat przedstawiony i jego elementy, bohater pierwszoplanowy i drugoplanowy, kolejność alfabetyczna wyrazów, plan wydarzeń, opowiadanie, notatka w formie tabeli, wywiad, ogłoszenie, instrukcja, charakterystyka, przemówienie, dowcip słowny, komizm, namowa

- krótko omawia treść powieści

- prezentuje postać narratora

- określa czas i miejsce akcji

- wymienia bohaterów pierwszoplanowych

- układa nazwiska bohaterów w kolejności alfabetycznej

- odszukuje w tekście informacje o bohaterach

- krótko opowiada o dowolnym wydarzeniu przedstawionym w książce

- redaguje notatkę w formie tabeli dotyczącą opisanej w tekście szkoły

- wymienia cechy charakteru Alcybiadesa przed i po zastosowaniu SPONY

- odróżnia przemówienie od innych tekstów

- wskazuje elementy świata przedstawionego, w których ujawnia się komizm

- tworzy spis treści książki, wypisując najważniejsze wydarzenia w 1 os. l. mn.

- prezentuje szkołę opisaną w tekście w formie wywiadu z jej dyrektorem

- przygotowuje plakat ogłoszeniowy dotyczący naboru kandydatów do szkoły

- pisze instrukcję stosowania SPONY

- odgrywa rolę w inscenizacji rozprawy sądowej, oceniając postępowanie bohaterów tekstu

- redaguje charakterystykę Alcybiadesa

- charakteryzuje słownictwo i funkcję przemówień zamieszczonych w tekście

- wyjaśnia, na czym polega dowcip słowny oraz komizm postaci przedstawionych w książce

- układa wypowiedź zachęcającą do przeczytania utworu

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

5.1

3